Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rodzaj druku bez wpływu na ważność zaświadczenia

W związku z wątpliwościami policjantów dotyczącymi formularzy, na jakich wystawiane są zaświadczenia o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, prezentujemy stanowisko w tej sprawie Biura Kadr i Szkolenia KGP:

Obowiązujące przepisy prawa nie określają na jakim formularzu powinno być wystawione zaświadczenie, o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz. 1261).

Wprawdzie w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 65, poz. 741, z późn. zm.) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny należy wystawiać na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia (§ 5 ust. 1), jednakże cytowany akt prawny odnosi się do osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Policjanci nie są objęci takim ubezpieczeniem.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.) dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy. Powyższy przepis, mający zastosowanie do pracowników, wyraźnie odsyła do regulacji, zgodnie z którymi należy wystawiać omawiane zaświadczenia. Natomiast w analogicznym unormowaniu odnoszącym się do policjantów (§ 17 cytowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r.) podobnego odesłania nie ma. Dlatego też niezasadnym wydaje się kwestionowanie przedstawianych przez policjantów zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby z uwagi na rodzaj druku, na jakim zostały wystawione.