Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Trwa dobór policjantów na misje zagraniczne

Rozpoczął się dobór policjantów do udziału w misjach policyjnych/pokojowych w latach 2010/2011 w charakterze ekspertów pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Dobór realizowany jest przez Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

Kandydaci wyrażający akces udziału w misjach pokojowych w charakterze ekspertów, powinni spełniać następujące kryteria:

Wymagania podstawowe:

W celu wytypowania kandydatów zastosowane zostaną następujące minimalne kryteria formalne:

1. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
2. ukończony pozytywnie kurs przygotowania do służby poza granicami kraju tzw. „UN” w CSP w Legionowie (nie dotyczy osób które wcześniej uczestniczyły w misjach eksperckich)

Wymagania dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

• minimum 8 lat stażu służby w Policji,
• wiek maks. 55 lat
• doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych (nie dotyczy kandydatów zgłoszonych po raz pierwszy, którzy ukończyli pozytywnie kurs UN)
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• dobry stan zdrowia,
• unormowana sytuacja osobista/rodzinna,
• posiadanie prawa jazdy min. Kat. B,
• umiejętność pracy w warunkach stresu,

Raporty w powyższej sprawie należy składać do Komendanta Głównego Policji z zachowaniem drogi służbowej w terminach wskazanych przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP, które powinny wpłynąć do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP nie później jak do dnia 10 czerwca 2010 roku.