Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Emerytury – nie ma jeszcze wiążących ustaleń

8 czerwca br. ponownie zebrał się zespół, mający wypracować nowe zasady naliczania emerytur mundurowych. Ostatecznych ustaleń nie podjęto – naj-prawdopodobniej zapadną na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 29 czerwca.

W spotkaniu ze strony rządowej uczestniczyło kierownictwo MSWiA, ze strony funkcjonariuszy zaś przedstawiciele wszystkich związków skupionych w Fede-racji Związków Służb Mundurowych oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Po-żarnictwa NSZZ „Solidarność”. Wiceminister Adam Rapacki sprostował infor-mację opublikowaną przez „Gazetę Prawną”, jakoby minimalny staż uprawnia-jący do odejścia na emeryturę miał wynosić 25 lat. Taka propozycja MSWiA pojawiła się na początku roku, jednak już na spotkaniu 20 maja br. osiągnięto porozumienie, że okres ten wynosić będzie 20 lat.
Obie strony potwierdziły pozostałe wypracowane wtedy ustalenia:
- wejście w życie ustawy nastąpi w 2011 roku, a nie w 2010 r., jak zapowiadano wcześniej;
- funkcjonariusze będący w służbie w momencie wprowadzenia ustawy zacho-wają dotychczasowe uprawnienia emerytalne, będą jednak mieli możliwość wy-boru między nowym, a starym systemem;
- wysokość minimalnej emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po wejściu w życie nowych uregulowań oraz tych już pracujących, którzy zdecy-dowali się na nowy system, wyniesie 45 proc. podstawy wymiaru emerytury;
- za każdy rok powyżej 20 lat służby doliczane będzie 3 proc. aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości emerytury – 85 proc. podstawy jej wymiaru.
W dalszej części spotkania zajęto się uprawnieniami dodatkowymi, wynikają-cymi z art. 15 dotychczasowej ustawy emerytalnej, które przysługują osobom fizycznie zwalczającym terroryzm, personelowi latającemu i jednostek pływają-cych, płetwonurkom, a także dodatkowym uprawnieniom funkcjonariuszy PSP, Służby Więziennej i Straży Granicznej.
Wobec kosztów wyszkolenia i wyposażenia funkcjonariusza służb specjalnych (1 mln złotych, według wiceministra Rapackiego), strona rządowa chce, by i ich objął 20-letni okres minimalnej wysługi, na co nie zgadza się Federacja Związ-ków Zawodowych Służb Mundurowych, obstająca przy stanowisku, że funkcjo-nariusze, którzy korzystają z dodatkowych przywilejów powinni – ze względu na charakter służby i płynące z niego szczególne zagrożenia – zachować prawo do odejścia na emeryturę już po 15 latach. Według MSWiA, należałoby wypra-cować mechanizmy – np. płacowe – które zachęcałyby tych funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w szeregach ich formacji.
Na liście rozbieżności pozostają też sprawy:
- sposobu naliczania podstawy wymiaru emerytury – strona rządowa oczekuje, że będzie to średni z ostatnich trzech lat pracy, związki chcą zachować obecne rozwiązanie – z ostatniego miesiąca;
- możliwości łączenia świadczeń emerytalnych z rentą inwalidzką przyznaną w związku ze służbą.
W tej ostatniej kwestii obie strony zgadzają się, że zwiększenie emerytury z ty-tułu inwalidztwa dla funkcjonariuszy przyjętych po wejściu w życie nowej ustawy powinno wynikać z przepisów, które szczegółowo określą kategorie in-walidztwa i zasady orzecznictwa; nie sprecyzowały jednak dotąd kształtu tych przepisów.

PK