Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe stawki równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

2 kwietnia weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 marca 2009 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367, z 2005 r. Nr 154, poz. 1293 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1104) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi:

1) za zasadniczą normę wyżywienia:

a) szkolną SZ – 13,00 zł,
b) lotniczą LOT – 16,30 zł,

2) za dodatkową normę wyżywienia:

a) uzupełniającą DU – 6,01 zł,
b) 125 % DU – 7,51 zł,
c) 70 % DU – 4,21 zł,
d) 50 % DU – 3,01 zł,
e) 45 % DU – 2,71 zł,
f) 35 % DU – 2,10 zł.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna