Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W pigułce

Do każdych rozważań potrzebne są podstawy pojęciowe traktowane jako źródłowe i uniwersalne. W najbliższych numerach będziemy przytaczać więc definicje dotyczące zasad i norm etycznych. Opracowane przez sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Policji nie tylko je przypomną, lecz także posłużą jako punkt wyjścia do dalszych refleksji.

Korupcja – przyjmowanie łapówek przez urzędników lub funkcjonariuszy;

– żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki albo jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub obietnicy takiej korzyści;

– nadużycie władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych i członków organów samorządowych oraz przez osoby zatrudnione w instytucjach dysponujących środkami publicznymi, np.: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, instytucje kontrolne, instytucje i przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa, fundacje itp.1

Korzyść majątkowa – każde dobro zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu.

Korzyść osobista – świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (obietnica awansu, załatwienia pracy, odznaczenia orderem, wyuczenie zawodu, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie pozytywnego wizerunku w mediach, przyśpieszenie operacji, kontakty seksualne itp.).

Kultura osobista – sposób zachowania, mówienia, bycia, który zapewnia nam opinię ludzi uprzejmych i dobrze wychowanych. Policjant powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i dbać o schludny wygląd2.

Mobbing – oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing to cykliczne, długotrwale powtarzające się sposoby postępowania, które działają na szkodę pracownika. Skutki mobbingu to m.in.: obniżenie samooceny, zastraszenie, problemy na tle zdrowia fizycznego i psychicznego. Mobbingiem nie są więc jednorazowe sytuacje konfliktowe ani np. konstruktywna krytyka ze strony przełożonego, która wywoła u pracownika poczucie lęku i dyskomfortu3.

Stosowanie mobbingu – oznacza działania lub zachowania dotyczące funkcjonariusza Policji albo skierowane przeciwko funkcjonariuszowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu lub stosowaniu przemocy psychicznej z wykorzystaniem stosunku zależności lub podległości służbowej, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, chociażby działania lub zachowania te znajdowały podstawy w zakresie funkcjonowania hierarchicznej struktury organizacyjnej w Policji.

Mowa nienawiści – wg Rady Europy obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu, wypowiadanie się w celu znieważenia jakiejś osoby czy grupy lub wzbudzenia wobec niej niechęci. Nawoływanie do przemocy jest typowe dla mowy nienawiści. Często przyczynia się do rozpowszechniania rozmaitych uprzedzeń i stereotypów.

– hejt – komunikat wymierzony przeciwko komuś, mówiący o niechęci lub braku aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest ostrymi słowami, bywa, że wulgarnymi.

oprac. pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka


1 Korupcja i jej zapobieganie

2 Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3).

3 praca.pl/poradniki/rynek-pracy/mobbing-kodeks,