Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

100-lecie Służby Cywilnej

17 lutego 1922 r. Sejm II RP uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej. Była to pierwsza kompleksowa regulacja dotycząca służby cywilnej w odradzającej się państwowości, usprawniająca proces odbudowy instytucji państwa polskiego. Ustawa określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz najważniejsze obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP.

Odbudowa bytu państwowego byłaby niemożliwa bez profesjonalnej służby cywilnej i od niej odradzająca się Polska zaczęła tworzenie niepodległej struktury państwowej. Nie było to łatwe, bo w poszczególnych zaborach istniały różne systemy. Model służby cywilnej tworzony w 1918 r. czerpał więc po części z rozwiązań funkcjonujących w administracji zaborców.

Ustawa z 1922 r. została uzupełniona m.in. ustawą z 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska, ustawą z 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy państwowych i zawodowych wojskowych oraz rozporządzeniem z 17 października 1932 r. o organizacji komisji dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym. Urzędnikiem mógł być mianowany jedynie polski obywatel „o nieskalanej przeszłości, posiadający zdolność do działań prawnych oraz uzdolniony fizycznie i umysłowo do pełnienia odnośnych obowiązków służbowych, tudzież władający biegle językiem polskim w mowie i piśmie”. Urzędnikami tej samej instytucji nie mogli zostać małżonkowie oraz krewni w linii bocznej do trzeciego oraz powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie. Ustawa o służbie państwowej weszła w życie 17 lutego 1922 r. i obowiązywała aż do wybuchu wojny, a potem jeszcze przez 30 lat w powojennej Polsce. W 1974 r. została zniesiona przez znowelizowany Kodeks pracy. Po 1989 r. powstawały różne koncepcje nowoczesnej służby cywilnej, wreszcie w lipcu 1996 r. przyjęto nową ustawę, która została zmieniona w marcu 2009 r. i obowiązuje do dzisiaj. Według Konstytucji RP korpus służby cywilnej działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP).

W Policji święto służby cywilnej jest obchodzone od 2009 r. W naszej formacji zatrudnionych jest 24 600 pracowników – w tym ponad 11 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej, a ponad 9 tysięcy stanowią kobiety. Wszyscy, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji.

100-lecie służby cywilnej to doskonała okazja, aby podkreślić ważną rolę pracowników i podziękować za trud włożony w funkcjonowanie formacji, a także poprawę bezpieczeństwa obywateli. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił się do członków korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych z podziękowaniami i życzeniami: „Z okazji 100. rocznicy uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej proszę przyjąć wyrazy podziękowania za pełną poświęcenia pracę. Dziękuję za krzewienie i kultywowanie wartości, które przyświecały urzędnikom państwowym tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mimo upływu wieku oraz zmienionej od tamtej pory otaczającej nas rzeczywistości, wciąż na pierwszym miejscu stoją sumienność, bezstronność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań”.

Z okazji 100. rocznicy powołania służby cywilnej Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP przygotowało okolicznościową kartę pocztową oraz – we współpracy z KPRM – pamiątkowy znaczek pocztowy. Orkiestra Reprezentacyjna KGP z kolei uświetniła jubileusz uroczystym koncertem.

IPK