Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

W Komendzie Dzielnicowej MO Warszawa-Praga Północ powstał samorząd pracowniczy. Trzydziestu sześciu delegatów, reprezentujących wszystkie terenowe jednostki i poszczególne piony służby milicji, wybrało inspektora wydziału kryminalnego, mł. chor. Wiesława Złamala na przewodniczącego samorządu.

90 LAT TEMU

Wrzesień 1931

Awanse i przeniesienia służbowe w kierownictwie Policji Państwowej: insp. Henryk Walczak, dotychczasowy naczelnik Wydziału III KG PP (Personalno-Dyscyplinarnego) – na stanowisko komendanta wojewódzkiego PP w Krakowie (zastąpił przeniesionego w stan nieczynny insp. Stanisława Pilcha); podinsp. Ludwik Abczyński, oficer inspekcyjny w woj. lwowskim – na stanowisko komendanta wojewódzkiego PP w Tarnopolu (zastąpił insp. dr. Henryka Hassa); podinsp. Eugeniusz Konopka, oficer inspekcyjny w woj. wileńskim – na stanowisko komendanta wojewódzkiego PP w Wilnie (zastąpił insp. Wiktora Ludwikowskiego); podinsp. Władysław Łoziński, oficer inspekcyjny w woj. lwowskim – na stanowisko komendanta wojewódzkiego PP w Białymstoku (zastąpił insp. Henryka Charlemagne); nadkom. Marian Kozielewski, dotychczasowy komendant powiatowy w Będzinie (woj. śląskie), po uprzednim awansie na stopień podinspektora, mianowany został na stanowisko komendanta wojewódzkiego PP we Lwowie (zastąpił insp. Czesława Grabowskiego). W stan spoczynku przeniesieni zostali także dwaj długoletni i zasłużeni oficerowie KG PP, insp. Władysław Galle i insp. Franciszek Kaufman.

W Wydziale I Ogólnym Komendy Głównej PP utworzono Referat Lotniczy. Jego kierownikiem został mjr dypl. pil. w st. spocz. Wiktor Willmann. W Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa (CWPL) w Bydgoszczy 6-miesięczny kurs nauki pilotażu zakończyło pięciu posterunkowych PP: Bernard Bigus (Bigos), Eugeniusz Jeziorowski, Czesław Kwiatkowski, Paweł Muszer i Jan Skiermański. Są to pierwsi polscy policjanci z licencją pilotów, przygotowywani do objęcia stanowisk w planowanym oddziale policji lotniczej. Wszyscy wymienieni – wyszkoleni „policyjni lotnicy” na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych z 19 marca 1933 r. otrzymali odznakę pilota wojskowego wraz z nadaniem tytułu.

23 IX – Przy ul. Podchorążych w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcenia koszar policyjnych oddanych do użytku po adaptacji starych obiektów. Ceremonii poświęcenia dokonał ks. kapelan Bronisław Kolasiński, duszpasterz Policji, który w swej homilii podkreślił, że oddane obiekty są nową cegiełką do budowy gmachu Odrodzonej Polski, których mimo ciężkich dla całego świata chwil, tych cegiełek coraz nam przybywa. Na uroczystość przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych – Bronisław Pieracki, komisarz rządu m.st. Warszawy – Władysław Jaroszewicz, komendant główny PP – płk Janusz Jagrym Maleszewski, przedstawiciele wojska oraz oficerowie KG PP i policji warszawskiej.

40 LAT TEMU

Wrzesień 1981

W związku z trwającym I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbywał się w dwóch turach: od 5 września do 10 września i od 26 września do 7 października 1981 r. w gdańskiej hali Olivia, Służba Bezpieczeństwa podjęła czynności o niespotykanej dotychczas skali. Zabezpieczenie obrad powierzono Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, z kolei na szczeblu centralnym działała specjalnie powołana grupa operacyjna. Oprócz tego akcje wobec delegatów na I KZD prowadziły poszczególne komendy wojewódzkie MO na terenie całego kraju, wspierane przez inne służby oraz agenturę (w tym kontrwywiadu armii sowieckiej stacjonującej w PRL). Jednocześnie minister spraw wewnętrznych gen. Czesław Kiszczak podczas posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR zgłosił propozycję niedopuszczenia do odbycia drugiej tury I KZD, aresztowania „wszystkich sił ekstremistycznych” oraz zamknięcia granic. Władze partii nie zdecydowały się na rozwiązanie siłowe, natomiast postanowiły podjąć wiele działań wymierzonych

w „Solidarność” – wzmożenie propagandy antysolidarnościowej w kontrolowanych przez siebie mediach, akcje represyjne i administracyjne. Z kolei SB i jej agentura miały wręcz zrobić wszystko – jak stwierdzał gen. Wojciech Jaruzelski – aby doprowadzić do rozbicia „Solidarności” na skrzydła. Jednym z elementów tej kontrofensywy było bezprecedensowe oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR z 16 września 1981 r., w którym konstatowano m.in.: „Przebieg i uchwały pierwszej części zjazdu podniosły do rangi oficjalnego programu całej organizacji awanturnicze tendencje i zjawiska, które występowały w «Solidarności» – choć wydawały się nurtami skrajnymi. Tym samym jednostronnie złamane zostały porozumienia zawarte w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Zastąpiono je programem politycznej opozycji, która godzi w żywotne interesy narodu i państwa polskiego”.

Pod przewodnictwem wicepremiera Stanisława Macha odbyła się w Warszawie narada członków Krajowej Nadzwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją. Wyniki dotychczasowych działań antyspekulacyjnych przedstawili: komendant główny MO gen. bryg. Stanisław Zaczkowski oraz główny inspektor PIH Piotr Ostaszewski, stwierdzając, iż największy udział w walce ze spekulacją mają funkcjonariusze MO, inspektorzy PIH i żołnierze WSW. Nieliczny jest udział sił społecznych, znikomy związków zawodowych.

W Komendzie Dzielnicowej MO Warszawa-Praga Północ powstał samorząd pracowniczy. Trzydziestu sześciu delegatów, reprezentujących wszystkie terenowe jednostki i poszczególne piony służby milicji, wybrało inspektora wydziału kryminalnego, mł. chor. Wiesława Złamala na przewodniczącego samorządu, a na jego zastępców: . chor. Jana Wilczka, inspektora z wydziału dochodzeniowego, i st. sierż. Sylwestra Szwarca, dzielnicowego. Na wniosek zebrania powołano do pracy pięć komisji problemowych do ścisłej współpracy z kierownictwem komendy: organizacyjną, mieszkaniową, socjalno-bytową, awansów, odznaczeń i wyróżnień oraz ds. emerytów i rencistów.

20 LAT TEMU

Wrzesień 2001

1 IX – W 62. rocznicę wybuchu II wojny światowej, sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, wyruszył I Motocyklowy Rajd Katyński. Na starcie stanęło 52 uczestników z całego kraju. Pożegnał ich i pobłogosławił prymas Polski Józef Glemp, sygnał do startu dał ks. prałat Zdzisław Peszkowski, duszpasterz Rodzin Katyńskich, w obecności przedstawicieli Policji, związku kombatantów i licznie zgromadzonych mieszkańców stolicy. Trasa rajdu prowadzi do miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską. Wyznaczają ją miejscowości, w których ukryto zamordowanych polskich jeńców, m.in.: Kuropaty pod Mińskiem (Białoruś); Las Katyński pod Smoleńskiem (Rosja); Miednoje pod Twerem, wówczas Kalinin (Rosja); Piatichatki pod Charkowem (Ukraina); Bykownia pod Kijowem (Ukraina). Uczestnicy rajdu nie tylko dbają o upowszechnianie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej, ale również odwiedzają mieszkających tam Polaków, znajdujące się w pobliżu trasy groby żołnierskie i polskie szkoły.

3 IX – W Laboratorium Kryminalistycznym KSP otwarto nowoczesną, spełniającą wszystkie europejskie i światowe standardy oraz wymogi międzynarodowych organizacji pracownię genetyki. To druga – po oddanej niedawno do użytku w LK KWP w Olsztynie – pracownia genetyczna w Policji, której wyniki badań znacznie zwielokrotnią efekty działań kryminalistyki, a tym samym całej formacji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, komendant główny Policji gen. insp. Jan Michna, komendant KSP nadinsp. Antoni Kowalczyk, dyrektor CLK KGP insp. Mieczysław Goc oraz naczelnik LK KSP mł. insp. Andrzej Filewicz.

6–7 IX – „Rola dzielnicowego w systemie ochrony bezpieczeństwa ludzi na tle rozwiązań stosowanych w niektórych państwach Unii Europejskiej” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Szkole Policji w Słupsku. Została zorganizowana przez słupską szkołę i Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP z udziałem lubuskiej KWP. W obradach, oprócz policjantów z komend wojewódzkich i powiatowych oraz szkół i ośrodków szkoleniowych, uczestniczyli goście z Rosji, Holandii i Niemiec, a także przedstawiciele PAN, Uniwersytetu Śląskiego, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz samorządów lokalnych. Celem konferencji było porównanie usytuowania dzielnicowego w polskiej Policji i w policjach niektórych państw UE, jak również wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania dzielnicowego i kryteriów doboru kandydatów na to stanowisko.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie BEH - MP KGP