Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Listopad 1930

4–5 XI – W Szkole dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich przebywał komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski. Po dokonaniu inspekcji uczestniczył w uroczystym zamknięciu II kursu szkoleniowego. Komendant główny osobiście wręczył świadectwa ukończenia kursu 537 absolwentom. W uroczystości wzięli udział m.in.: wojewoda lwowski Bronisław Nakoniecznikoff-Klukowski oraz komendanci wojewódzcy PP ze Lwowa: insp. Czesław Grabowski, i Tarnopola: insp. Henryk Haas, a także burmistrz Mostów Wielkich – Sorociński. Wspólny żołnierski obiad oraz defilada pododdziałów zakończyły szkolne uroczystości.

6 XI – W nocy z 3 na 4 listopada 1929 r. w Łęczycy (woj. łódzkie), podczas pościgu za bandytą zginął posterunkowy PP 24-letni Marian Antczak. W rocznicę tego tragicznego wydarzenia społeczeństwo powiatu ufundowało z dobrowolnych składek pomnik, który ustawiono na grobie bohaterskiego policjanta. Płytę pomnika zdobi panoplium z wizerunkiem orła trzymającego w szponach skrzyżowane szable i karabin oraz inskrypcja: „ŚP Marjanowi Antczakowi funkcjonariuszowi Policji Państwowej… Bohaterowi obowiązku… poległemu w obronie ładu i bezpieczeństwa w dniu 3 listopada 1929 r. Społeczeństwo Łęczycy”. Jego postać i wzorową służbę przypomniał komendant wojewódzki PP w Łodzi insp. dr Józef Torwiński. W kościele parafialnym odprawiono uroczystą mszę, po której ks. dziekan Żuchowski dokonał na cmentarzu poświęcenia nagrobka. Decyzją prezesa Rady Ministrów, marszałka Józefa Piłsudskiego, post. Marian Antczak został pośmiertnie odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność”.

11 XI – W Warszawie odbyły się centralne uroczystości Święta Niepodległości oraz policji.

29 XI – W związku z zakończeniem gruntownego remontu i przebudowy gmachu Komendy Głównej Policji Państwowej (do wysokości pięciu pięter), w sali konferencyjnej KG PP odbyła się uroczystość odsłonięcia okolicznościowej tablicy pamiątkowej, podkreślającej doniosłość tego wydarzenia. Odsłonięcia tablicy dokonał minister spraw wewnętrznych gen. bryg. Sławoj Felicjan Składkowski w obecności m.in. wiceministra Bronisława Pierackiego, komendanta głównego PP płk. Janusza Jagrym-Maleszewskiego oraz kadry kierowniczej polskiej policji. Obok tablicy zawieszono portrety prezydenta RP Ignacego Mościckiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego, pędzla artysty malarza Józefa Ryszkiewicza, ps. Świrysz. Uroczystość w KG PP zakończyła wizyta dostojnych gości w salach muzeum policyjnego i obejrzenie zgromadzonych tam eksponatów.

40 LAT TEMU

Listopad 1980

„Dar krwi – darem serca” – pod takim hasłem, po raz szósty w Komendzie Stołecznej MO obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji zarząd Klubu HDK z Pałacu Mostowskich z jego prezesem kpt. Jerzym Czubakiem, zorganizował uroczyste spotkanie członków oraz zaproszonych gości, m.in.: sekretarza Zarządu Głównego PCK dr Stefana Gregiera, członka Prezydium ZG PCK, dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych MSW płk. dr Mieczysława Dzierżanowskiego oraz zastępcę komendanta stołecznego MO, honorowego prezesa klubu płk. Lucjana Nowaka. W okresie swej działalności klub milicyjnych krwiodawców z KS MO powiększył się kilkakrotnie, z 68 członków do 485, którzy zrzeszeni są w 8 kołach utworzonych w jednostkach wykonawczych. Bilans ich społecznej aktywności to 1800 oddanych litrów tego życiodajnego leku.

W Morzyczynie, Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym szczecińskiej KW MO, odbyło się IX Sympozjum Naukowe pod hasłem „Dziecko – Rodzina – Alkohol”, poświęcone problemom alkoholizmu i wynikających z niego nieprawidłowości społecznych. Jego organizatorami byli: Komenda Wojewódzka MO w Szczecinie, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Prokuratura Wojewódzka, Polskie Tow. Medycyny Sądowej i Kryminologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej PAM oraz Zrzeszenie Prawników Polskich. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników z różnych ośrodków badawczych w kraju i zagranicy. Wygłoszono blisko 70 referatów omawiających w różnych aspektach problematykę patologii społecznej, mającej swe źródła w alkoholizmie.

10 XI – Sąd Najwyższy rozpatrzył odwołanie Komitetu założycielskiego „Solidarności” od decyzji Sądu Wojewódzkiego i dokonał rejestracji Związku w brzmieniu uwzględniającym poprawki wniesione przez Komitet Założycielski, stwarzając w ten sposób pełne możliwości normalizacji działalności nowej organizacji związkowej. 17 XI – Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych Resortu Spraw Wewnętrznych.

20 LAT TEMU

Listopad 2000

16 XI – W WSPol. w Szczytnie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych na pierwszy stopień oficerski absolwentom Zawodowego Studium Oficerskiego specjalizacji prewencji, Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki oraz absolwentom Eksternistycznego Egzaminu Oficerskiego. Stopień podkomisarza Policji otrzymało 159 osób, wśród nich 39 kobiet. Akty nominacyjne wręczył komendant główny Policji gen. insp. Jan Michna.

17 XI – Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał znowelizowaną ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z nią posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyku zagrożone będzie pozbawieniem wolności do trzech lat, a rozprowadzanie – do lat dziesięciu. Karane będzie również posiadanie środków psychotropowych pochodzenia naturalnego, np. grzybków halucynogennych.

19–22 XI – W Rzymie odbyły się światowe uroczystości Roku Jubileuszowego Wojska i Policji. Uczestniczyło w nich ponad 150 funkcjonariuszy polskiej Policji, którym towarzyszyły ich rodziny oraz orkiestra policyjna KWP we Wrocławiu. W pierwszym dniu uroczystości z przybyszami z niemal wszystkich krajów europejskich spotkał się papież Jan Paweł II.

21–22 XI – Z oficjalną wizytą przebywał w Polsce minister spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Władimir Ruszajło. Podczas spotkania z ministrem SWiA Markiem Biernackim szefowie resortów dokonali przeglądu stanu współpracy między obydwoma krajami w zakresie zwalczania przestępczości oraz nakreślili kierunki dalszego współdziałania.

24 XI – Senat rozpatrzył poprawki trzech komisji: Obrony Narodowej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Praw Człowieka i Praworządności dotyczące uchwalonej przez sejm ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, SG, PSP i SW oraz ich rodzin. Mimo nacisku strony rządowej, nie uzyskała poparcia poprawka zgłoszona przez komisje, aby skreślić w obu ustawach przepisy zezwalające na pracę bez ograniczeń emerytom, których świadczenie stanowi 75 proc. podstawy jego wymiaru. 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

(Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP )