Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Lipiec 1930

• Za czyny męstwa i odwagi spełnione z narażeniem życia w walce z bandytami decyzją premiera RP Walerego Sławka, na wniosek złożony przez komendanta głównego PP, płk. Janusza Jagrym-Maleszewskiego, odznaczeni zostali Krzyżem Zasługi za Dzielność następujący funkcjonariusze Policji Państwowej: starszy przodownik Władysław Wesołowski, przodownik Jan Sroka, posterunkowi: Roman Chyliński, Franciszek Nykiel i Edmund Sokołowski (wszyscy z woj. łódzkiego), oraz posterunkowy Stanisław Torba z woj. kieleckiego.

1 VII – Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych, gen. bryg. Felicjana Składkowskiego, w Komendzie Głównej Policji Państwowej utworzono Wydział V Wyszkolenia, którego zakres działania obejmować będzie sprawy dotyczące wyszkolenia oficerów i szeregowych Policji Państwowej. W ślad za ministerialną decyzją ukazał się rozkaz nr 493/1 Komendanta Głównego PP polecający wydzielenie z Wydziału I Ogólnego KG PP wszystkich spraw zgodnie z kompetencjami nowego wydziału. Jego naczelnikiem został insp. Józef Horodyski, były komendant Okręgowej Szkoły Policyjnej w Tarnopolu, a następnie – w latach 1929–1930 – naczelnik Wydziału I Ogólnego KG PP.

4 VII – Za zasługi poniesione na polu służby bezpieczeństwa publicznego, na dziedzińcu koszar policyjnych we Lwowie odbyła się dekoracja brązowymi Krzyżami Zasługi wywiadowców Wydziału Śledczego miejscowej komendy PP: Kuszlika, Fica i Ogrodnika. Dekoracji dokonał wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski, w obecności m.in. komendanta woj. PP insp. Czesława Grabowskiego oraz starosty lwowskiego Aleksandra Klotza.

17 VII – W Szkole Oficerskiej PP w Warszawie otwarto 5-miesięczny kurs śledczy dla 50 szeregowych tej służby (1 kompania szkolna). Program kursu przewiduje: 270 godzin przeznaczonych na przedmioty ogólnopolicyjne, 254 godz. na zajęcia z części ogólnej służby śledczej, 255 godz. na techniki służby śledczej oraz 50 godz. na nauki pomocnicze. Funkcję dowódcy kompanii szkolnej powierzono asp. Janowi Jóźwiakowi.

30 VII – Na drodze Chlebowice Wielkie – Bóbrka (pow. bobrecki, woj. lwowskie), pięciu uzbrojonych bandytów (jak się okazało – członków ukraińskiej organizacji „Płast”), zaatakowało konwojentów pocz-towych transportujących przesyłki i pieniądze. Ochraniającego konwój, post. Józefa Molewskiego z KP PP w Bóbrce, ciężko postrzelono, po czym jeden z oprawców dobił go z pistoletu strzałem w głowę. Bandyci zrabowali 21 tys. zł i zbiegli w las. W bezpośrednim pościgu zlikwidowano jednego z bandytów. Post. Józef Molewski miał 45 lat, pochodził z poznańskiego, pozostawił żonę i pięcioro dzieci.

 

40 LAT TEMU

Lipiec 1980

• Badania profilaktyczne prowadzone przez resortową służbę zdrowia na rzecz ludności znajdują swój oddźwięk w coraz to innych rejonach naszego kraju. Ostatnio pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych KW MO w Pile przeprowadzili akcję badań kontrolnych wśród dzieci i młodzieży powiatowego Rogoźna. Społeczeństwo miasta i okolicznych wsi przyjęło tę inicjatywę z ogromną wdzięcznością. Przebadano 681 młodych pacjentów.

•●W KW MO w Kielcach odbyło się sympozjum naukowe poświęcone jubileuszowi 25-lecia funkcjonowania pionu techniki kryminalistycznej w miejscowej komendzie wojewódzkiej. Wieloletnie osiągnięcia tego pionu przedstawił naczelnik Wydziału Kryminalistyki, ppłk Alfred Suchecki, organizator tej służby na Kielecczyźnie. Dyrektor Zakładu Kryminalistyki KG MO płk Bolesław Pater, dziękując jubilatom za dotychczasową ofiarną pracę i osiągane wyniki, które uczyniły z kieleckiej jednostki zespół przodujących w kraju kryminalistyków, życzył im dalszych sukcesów w tej trudnej, ale niezwykle potrzebnej służbie.

 

20 LAT TEMU

Lipiec 2000

• Zakończono prace nad tworzeniem Jednostki Specjalnej Policji na potrzeby misji ONZ w Kosowie. Kierowanie przygotowaniem i wyszkoleniem oddziału komendant główny Policji powierzył mł. insp. Bogumile Krzyszczuk (zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP) oraz mł. insp. Bogdanowi Jóźwiakowi (naczelnikowi Wydziału III Biura Kadr i Szkolenia KGP). Dowództwo nad nowo utworzoną jednostką objął podinsp. Adam Kuna, uczestnik czterech misji pokojowych w byłej Jugosławii.

• Asp. szt. Marian Siemiątkowski z posterunku wodnego w Toruniu uratował trzech rozbitków płynących uszkodzoną łodzią po Wiśle podczas silnej burzy. Mimo półtorametrowej fali policjant nie zawahał się wypłynąć motorówką na pomoc.

10 VII – Komendant główny Policji, nadinsp. Jan Michna spotkał się z dziećmi – sierotami po poległych policjantach, ich matkami i przedstawicielami Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Spotkanie w KGP odbyło się przed wyjazdem czworga dzieci na leczenie do USA, ufundowanym przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

20 VII – Ukazał się pierwszy numer nowego kwartalnika „Policja”, przeznaczonego dla kadry kierowniczej formacji. Powstał z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego”. Przewodniczącym komitetu redakcyjnego został insp. prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, redaktorem naczelnym – mł. insp. dr Piotr Majer. Wydawcą jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

25 VII – Rada ministrów przyjęła 3-letni program modernizacji uzbrojenia Policji i Straży Granicznej. Na ten cel przeznaczono prawie 100 mln zł. Na liście zakupów znalazło się m.in. ponad 50 tys. pistoletów maszynowych i pistoletów automatycznych.

27 VII – Premier Jerzy Buzek przyjął dymisję podsekretarza stanu w MSWiA Bogdana Borusewicza, nadzorującego Policję. Jego obowiązki przejął szef resortu Marek Biernacki.

28 VII – W obecności premiera Jerzego Buzka, wicepremiera Rosji Witolda Christienko, marszałków Sejmu i Senatu, członków Rodzin Katyńskich, duchowieństwa różnych wyznań, kombatantów, harcerzy i żołnierzy otwarty został Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Na grobach poległych oficerów II Rzeczypospolitej modlili się duchowni katoliccy, prawosławni, protestancki, muzułmański i rabin. Prymas Józef Glemp poświęcił mogiły, ołtarz i biegnące wzdłuż cmentarnych alei ściany, na których zawieszono 4412 tabliczek epitafijnych z nazwiskami zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. oficerów.

 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

(Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie: www.hit.policja.gov.pl)