Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

COVID-19 i pieniądze

Dziennikarze miesięcznika „Policja 997”, rozmawiając z policjantami chorymi na COVID-19, będącymi w izolatorium bądź zdrowymi na kwarantannie lub czekającymi kilka dni na wynik testu po działaniach z osobami potencjalnie chorymi zakaźnie, spotykali się z wątpliwościami funkcjonariuszy. Policjanci nie byli pewni, czy sytuacja, w której się znaleźli, nie odbije się na ich zarobkach. Wybraliśmy dwa powtarzające się przez nich pytania. Odpowiedzi udzieliło Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

Już u około setki policjantów stwierdzono zachorowania na COVID-19. Czy każdy z nich otrzyma 100 proc. uposażenia?

Zgodnie z brzmieniem art. 121b ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360) w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu choroby, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645, z późn. zm.). Zatem co do zasady policjant może liczyć na 80% uposażenia. Przepisy jednak przewidują możliwość wypłaty 100% uposażenia w przypadku, gdy policjant zachorował „na służbie”. Taką ewentualność przewiduje art. 121b ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji, który jasno wskazuje, że jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, policjant zachowuje prawo do 100% uposażenia. Związek choroby ze służbą stanowi warunek sine qua non powstania prawa do 100% uposażenia za czas choroby. Na uwagę zasługuje również treść art. 121b ust. 6 pkt 3 ustawy o Policji, który przewiduje możliwość zachowania prawa do 100% uposażenia w sytuacji, gdy policjant został zwolniony od zajęć służbowych na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli. Może to dotyczyć sytuacji uratowania życia z narażeniem własnego, np.: transport do szpitala osoby chorej na COVID-19. Podsumowując, jeżeli zachorowanie na COVID-19 nie pozostaje w związku ze służbą, to funkcjonariusz może liczyć jedynie na 80% uposażenia. Jeśli zostaną spełnione przesłanki z art. 121b ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji, policjant otrzyma 100% uposażenia.

Czasami trudno wykazać, czy do zarażenia wirusem COVID-19 doszło w związku z pełnieniem służby bądź w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Mógł być to przypadkowy kontakt na ulicy lub w domu. Kto o tym decyduje i w jaki sposób to weryfikuje?

Każdy przypadek COVID-19 wśród policjantów powinien zostać zweryfikowany pod kątem tego, czy policjant utrzyma prawo do 100% uposażenia za czas objęty zwolnieniem od zajęć służbowych z powodu choroby. Ustawa o Policji przewiduje tryb weryfikacji związku choroby, z powodu której policjant był zwolniony z zajęć służbowych ze szczególnymi właściwościami służby lub jej warunkami. W dobie epidemii za szczególne warunki służby należy uznać istniejące w zasadzie w sposób ciągły zagrożenie zakażeniem, które co do zasady nie występuje w warunkach codziennych. Innymi słowy, wzrost niebezpieczeństwa – prawdopodobieństwa zakażenia chorobą zakaźną – stanowi okoliczność szczególną, niewystępującą na co dzień. Związek choroby ze służbą ustala właś-ciwa komisja lekarska. Podstawą prawną działania komisji jest art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 398). Realizacja prawa do 100% uposażenia polega na potwierdzeniu przez komisję lekarską w formie orzeczenia związku choroby ze szczególnymi warunkami służby lub jej właściwościami i wyrównaniu uposażenia do poziomu 100%. „Podstawę do wyrównania uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stanowi wyłącznie orzeczenie komisji lekarskiej ustalające związek choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby i wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 866)” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r., II SA/Wa 1572/16, nr Legalis Numer 1722712. Zatem tylko na etapie postępowania przez komisją bada się, w jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia.

A.CH.