Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Reorganizacja i… reorganizacja

Zmiany organizacyjne Policji w 2007 r. miały być pomysłem na poprawienie skuteczności jej działań i bezpieczeństwa obywateli. Ściśle powiązano je z reorganizacją sieci 817 posterunków Policji na terenie całego kraju, z których do 2015 r. 418 zamknięto.

POLICJA NA TELEFON

Reorganizacja sieci posterunków Policji w latach 2007–2015 miała spowodować równomierne obciążenie zadaniami policjantów różnych szczebli we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji, a także poprawić efektywność funkcjonowania formacji, skuteczność przydzielania zadań, rozliczania oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Ponadto obniżyć koszty funkcjonowania Policji przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa obywateli. Według ówczesnych założeń mieszkańcy miejscowości, w których zamykano posterunki, mieli kontaktować się z policją telefoniczne.

– Z badań przestępczości, jakie ostatnio przeprowadzono, wynika, że dla obywateli najważniejsze jest szybkie połączenie się z dyżurującym policjantem i szybkie dotarcie patrolu na miejsce zgłoszenia.

Wiele podobnych opinii można było w tamtym czasie przeczytać w sieci i mediach, zwłaszcza tych o zasięgu lokalnym. Problem był też poruszany na radach gmin i podczas spotkań w sołectwach. Lokalni włodarze interweniowali, pisząc do komend wojewódzkich Policji i ówczesnego MSW prośby o nielikwidowanie posterunków w ich miejscowościach. Mimo to w latach 2007–2015 w całym kraju zamknięto 418 z 817 posterunków.

BLIŻEJ LUDZI

Rok 2016 MSWiA rozpoczęto od konsultacji społecznych. Przeprowadzono 12 tys. spotkań z 217 tys. osób. Prośby o przywrócenie zlikwidowanych posterunków napływały ze wszystkich województw, ale najwięcej z podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Na ich podstawie wytypowano 150 miejscowości, w których powinny zostać utworzone lub odtworzone niewielkie posterunki Policji.

Do końca grudnia 2019 r. odtworzono/utworzono 117 posterunków. Nowe lub wyremontowane budynki wyposażono w nowoczesny sprzęt łączności, komputery, kupiono nowe pojazdy. W każdy z posterunków, zależnie od obszaru objętego nadzorem i wskazań z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz danych z komend wojewódzkich Policji, zabezpieczono od 5 do 18 etatów, które wzmocniono 168 etatami z rezerwy kadrowej Komendanta Głównego Policji. Środki finansowe na reaktywację posterunków pochodziły przede wszystkim z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (obecnie Służby Ochrony Państwa) na lata 2017–2020” i z budżetów samorządów.

Planowane jest odtworzenie/utworzenie kolejnych 49 posterunków Policji, m.in.: po 6 w województwie kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, po 5 w warmińsko-mazurskim i łódzkim.

ETAPY PRZYWRACANIA POSTERUNKÓW

Jak informuje Biuro Prewencji KGP, rozpoczęty 1 czerwca 2016 r. proces odtwa-rzania/tworzenia posterunków Policji przebiega planowo. Na dzień 1 stycznia 2020 r., zgodnie z danymi gromadzonymi przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, powstało 117 posterunków Policji, z czego 72 zostało odtworzonych, 44 utworzonych w nowych lokalizacjach i 1 przekształcony z komisariatu Policji.

Etapy:

2016 r. – 39 posterunków Policji (z czego: 29 – odtworzono, 9 – utworzono, 1 – przekształcono z komisariatu Policji),

2017 r. – 33 posterunki Policji (z czego: 17 – odtworzono, 16 – utworzono),

2018 r. – 25 posterunków Policji (z czego: 15 – odtworzono, 10 – utworzono,

2019 r. – 20 posterunków Policji (z czego: 11 – odtworzono, 9 – utworzono).

Najwięcej posterunków Policji utworzono/odtworzono w garnizonach mazowieckim i wielkopolskim (po 14).

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI

zdj. archiwum