Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi generałowie

24 lipca 2019 roku, w setną rocznicę powołania Policji Państwowej, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nominacje na stopień nadinspektora Policji czterem komendantom wojewódzkim Policji:

insp. Pawłowi Dzierżakowi z garnizonu świętokrzyskiego, insp. Tomaszowi Klimkowi z garnizonu warmińsko-mazurskiego, insp. Andrzejowi Łapińskiemu z garnizonu łódzkiego oraz insp. Henrykowi Moskwie z garnizonu podkarpackiego.

Generalskie szable i akty mianowania wręczyli prezydent Andrzej Duda oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie. Uroczystość na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się w podniosłej atmosferze, w obecności najważniejszych osób w kraju.

 

 

Nadinsp. Paweł Dzierżak

w policyjnym mundurze może się poszczycić stażem 28 lat służby, w trakcie której ukończył studia pedagogiczne w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Piastował różne stanowiska kierownicze, m.in. był dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz zastępcą i I zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na tym stanowisku nadzorował policjantów pionu prewencji, a jednym z głównych obszarów jego aktywności były działania związane z organizacją oraz dowodzeniem zabezpieczeniem dużych imprez masowych i zgromadzeń. Dowodził największymi operacjami i podoperacjami policyjnymi w Małopolsce, m.in. podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017, a także 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie czy 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie. Dbał także o spokojny przebieg uroczystości i bezpieczeństwo uczestników Marszów Żywych, Forum Ekonomicznego w Krynicy, małopolskiej części zabezpieczenia Szczytu Klimatycznego COP24 czy corocznych konkursów skoków narciarskich w Zakopanem gromadzących po kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

11 marca 2019 r. został mianowany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach. Kierowana przez niego jednostka jest na czołowym miejscu w skali kraju pod kątem wykrywalności przestępczości kryminalnej.

Podczas służby został odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. Tomasz Klimek

policyjny mundur założył 28 lat temu. W 1995 r. ukończył wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, otrzymując promocję na stopień oficerski, a następnie studia magisterskie na kierunku Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością w administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od początku służby związany był z pionem kryminalnym oraz zwalczania przestępczości gospodarczej garnizonu warmińsko-mazurskiego. W pierwszych latach pracował w Mrągowie, a w 2003 r. został zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu, by po trzech latach zostać szefem tej jednostki. Od 2007 r. piastował stanowisko komendanta powiatowego w Ostródzie. W 2010 r. został komendantem powiatowym w Mrągowie. Kolejne sześć lat pracy w tym mieście i odniesione sukcesy zaowocowały powołaniem na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Wśród przynoszących sukcesy działań na szczególną uwagę zasługuje powołanie w strukturach garnizonu warmińsko-mazurskiego Grupy ds. Poszukiwań Celowych Majątku (GPCM), której głównym zadaniem jest wspieranie jednostek pionu kryminalnego w skutecznym stosowaniu procedur przepadku, zabezpieczenia mienia oraz tymczasowego zajęcia mienia ruchomego pochodzącego z działalności przestępczej. Nadinsp. Tomasz Klimek ogromną wagę przykłada też do funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

 

Nadinsp. Andrzej Łapiński

do Policji wstąpił 1 września 1992 r. W 1996 r. ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie administracyjno-prawnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a następnie prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku.

Od początku służby związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, przez kilka lat, pełniąc służbę na stanowiskach wykonawczych. W 1999 r. trafił do Wydziału VI w Białymstoku Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, a następnie do Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

Od 2005 r. był naczelnikiem wydziału w strukturze CBŚ KGP. W lipcu 2012 r. otrzymał awans na komendanta powiatowego najpierw w Mońkach, a następnie komendanta miejskiego w Białymstoku. Od 10 lutego 2016 r. jest komendantem wojewódzkim Policji w Łodzi.

Kierując łódzkim garnizonem, wdrożył wiele nowatorskich pomysłów mających zwiększyć bezpieczeństwo i porządek publiczny, takich jak Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego, Radę Komendantów oraz stworzenie ścieżki rozwoju zawodowego. Obecnie trwają też prace przy budowie Regionalnego Centrum Informatyki Śledczej. Kładzie nacisk na konieczność kontynuacji debat społecznych, jest też gorącym zwolennikiem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz kontynuowania przywracania posterunków Policji tam, gdzie oczekiwania społeczne pokrywają się z zagrożeniami.

Za swoje zasługi został uhonorowany Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

 

Nadinsp. Henryk Moskwa

legitymuje się 26-letnim stażem służby w Policji. W 1996 r. ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie administracyjno-prawnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w 2013 r. studia magisterskie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu.

Od początku związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Początkowo pracował w komendzie w Jarosławiu, gdzie w 1999 r. objął stanowisko kierownika sekcji w wydziale kryminalnym. W lipcu 2015 r. powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta powiatowego Policji w Jarosławiu, a rok później na szefa tej jednostki. 7 grudnia 2017 r. został komendantem wojewódzkim Policji w Rzeszowie.

Nadinsp. Henryk Moskwa znacząco przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego na Podkarpaciu, które jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. W 2018 r. popełniono tu o 4797 przestępstw mniej niż rok wcześniej, a wykrywalność wyniosła 77,2 proc. Z kolei wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 69,9 proc. i była wyższa o 6,0 proc. od uzyskanej w 2017 r. Skutecznie realizowany jest też „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ‘Razem bezpieczniej’ im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” – w ubiegłym roku w jego ramach dofinansowanych zostało 11 projektów z terenu województwa podkarpackiego, co sytuuje podkarpacką Policję w krajowej czołówce.

Za swoje zasługi został uhonorowany Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

oprac. PM
zdj. Jacek Herok

 

 

Awanse

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 24 lipca 2019 r. mianował

NADINSPEKTOREM POLICJI:

– insp. Pawła Dzierżaka, komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach,

– insp. Tomasza Klimka, komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie,

– insp. Andrzeja Łapińskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi,

– insp. Henryka Moskwę, komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

 

Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2019 r. mianował

INSPEKTOREM POLICJI:

– mł. insp. Tomasza Szymańskiego, zastępcę Komendanta Głównego Policji,

– mł. insp. Roberta Kumora, dyrektora Biura Prewencji KGP,

– mł. insp. Piotra Kuleszę, zastępcę dyrektora Biura Prewencji KGP,

– mł. insp. Urszulę Chełstowską-Ogrodowicz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP,

– mł. insp. Paulinę Filipowiak, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,

– mł. insp. Magdalenę Nguyen-Fudalę, zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP,

– mł. insp. Marka Boronia, zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP,

– mł. insp. Mariusza Lenczewskiego, dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP,

– mł. insp. Sławomira Szumilasa, zastępcę dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP,

– mł. insp. Mariusza Krzystyniaka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach,

– mł. insp. Piotra Morajkę, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie,

– mł. insp. Tomasza Olczyka, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi,

– mł. insp. Jarosława Rybkę, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi,

– mł. insp. Edwarda Szydłowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie,

– mł. insp. Krzysztofa Smelę, I zastępcę komendanta stołecznego Policji,

– mł. insp. Marka Chodakowskiego, zastępcę komendanta stołecznego Policji,

– mł. insp. Sławomira Wociala, zastępcę dowódcy CPKP „BOA”,

– mł. insp. Zbigniewa Chrzęstka, zastępcę komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

 

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI:

– podinsp. Roberta Malinowskiego, zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP,

– podinsp. Tomasza Stodulskiego, zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,

– podinsp. Piotra Sochackiego, p.o. zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 

PODINSPEKTOREM POLICJI:

– nadkom. Piotra Janika, dyrektora Biura Kryminalnego KGP,

– nadkom. Pawła Herbusia, zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP,

– nadkom. Piotra Pogorzelskiego, zastępcę dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP,

– nadkom. Jacka Basika, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu.