Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dawniej niż wczoraj

100. rocznica powstania Policji Państwowej

W dniach 6–7 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce, organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W składzie Komitetu Honorowego Konferencji znaleźli się oraz w przedsięwzięciu uczestniczyli m.in.: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA, Bogdan Święczkowski – I zas-tępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, Arkadiusz Czartoryski – przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Celem dwudniowej konferencji było ukazanie różnorodnych zagadnień ze stuletniej historii Policji Państwowej, historii walki o niepodległy i wolny byt Rzeczypospolitej lat międzywojennych oraz czasu okupacji, a także sukcesów w zwalczaniu przestępczości w Polsce.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski podkreślił rangę spotkania nie tylko ze względu na fakt, że była to konferencja mająca na celu upamiętnienie 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, ale również ze względu na licznych znamienitych gości, którzy w niej brali udział, a byli to: wybitni profesorowie, przedstawiciele instytucji naukowych, władze uczelni współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz badacze i popularyzatorzy historii. Insp. dr hab. Marek Fałdowski zaakcentował też wagę poruszanej tematyki. Zaznaczył konieczność edukowania na temat historii Policji, podkreślania znaczenia etosu policyjnej służby oraz zasad i wartości, jakimi kierowali się funkcjonariusze Policji Państwowej.

W trakcie konferencji miało miejsce uroczyste wręczenie przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka Złotego Medalu za Zasługi dla Policji Bogdanowi Święczkowskiemu – I zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratorowi Krajowemu.

W wydarzeniu udział wzięli również goście zagraniczni z Węgier, Ukrainy oraz Francji: Generał profesor Gábor Kovács – prorektor ds. edukacyjnych Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie, insp. Olivier Ordas – attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych: prorektor dr Marjan Gurkowski oraz dr Markijan Sydor – docent Katedry Dyscyplin Administracyjno-Prawnych Wydziału Prawa.

Głównym założeniem rocznicowej konferencji była popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej powstania polskiej Policji oraz promowanie postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do ojczyzny. 

tekst i zdj. WSPol. w Szczytnie