Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Narada kadry kierowniczej Policji

Rok 2018 był dla Policji bardzo udany. Takiego zdania byli obecni na odprawie sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski. Potwierdziły to badania CBOS, w których obywatele spośród wszystkich instytucji Policję ocenili najlepiej.

W trakcie narady kadry kierowniczej Policji, jaka odbyła się 16 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podsumowano pracę formacji, omówiono oceny, jakie wystawiło Policji społeczeństwo, wskazano elementy wymagające uwagi, a także priorytety na rok 2019. W naradzie uczestniczyli komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi, dyrektorzy biur KGP, komendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha, komendant BSWP insp. Robert Stachera, dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, zastępca prokuratora krajowego ds. wojskowych Przemysław Funiok, a także przedstawiciele policyjnego i cywilnych związków zawodowych.

ZDANIEM SZEFA POLICJI

Podsumowując ubiegły rok, gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że największą wartością Policji są ludzie, którzy w niej służą.

– Nie sprzęt, nie budynki, nie przepisy, tylko ci, którzy codziennie zakładają mundur. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu możemy dziś cieszyć się ze spadku przestępczości, wzrostu wykrywalności i wciąż wysokich ocen społecznych. Ludzie będą także naszym priorytetem w tym roku, także w kontekście wzmożonych wysiłków związanych z przyjęciami do służby w Policji – podkreślił komendant.

Na kwestie związane ze stanem kadrowym kierownictwo Policji położyło w ubiegłym roku szczególny nacisk. Komendant podkreślił, że informowanie o stanie zatrudnienia w Policji przez pryzmat wakatów w ujęciu procentowym jest nieobiektywne, bo stan etatowy Policji w 2017 r. zwiększył się o 1000, co w oczywisty sposób podwyższyło stan procentowy wakatów. Jeśli się zaś weźmie pod uwagę stan zatrudnienia w ujęciu ilościowym, który na koniec ubiegłego roku wyniósł 98 711, to co prawda nie był on, zdaniem komendanta głównego, satysfakcjonujący, ale też nie był radykalnie niższy od tego w ostatnich latach.

– Zróbmy wszystko, aby na koniec tego roku wakatów było jak najmniej – zaapelował komendant. Dodał, że w tym roku będzie to łatwiejsze dzięki porozumieniu, jakie zostało wynegocjowane między NSZZ Policjantów a MSWiA. Założenia porozumienia, zdaniem gen. insp. Jarosława Szymczyka, w sposób zdecydowany uatrakcyjniają w oczach młodych ludzi służbę w Policji. Ten pozytywny trend widać już w listopadowych i grudniowych przyjęciach.

Wśród elementów, które zasługują na szczególne uznanie, oprócz ogólnych danych dotyczących stanu bezpieczeństwa w Polsce, komendant wymienił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwalczanie cyberprzestępczości – do czego przyczyniła się nowa struktura, tj. wydziały w komendach wojewódzkich i Biuro do Walki z Cyberprzestępczością w komendzie głównej, walkę Centralnego Biura Śledczego Policji z przestępczością zorganizowaną, w tym duże ilości zabezpieczonych narkotyków, znaczący wzrost wartości mienia zabezpieczonego i odebranego przestępcom, a także sukces angażującej tysiące policjantów i pracowników operacji „Klimat 2018”, czyli zabezpieczenia Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC COP24 w Katowicach.

Ale najważniejszym wskaźnikiem, tak jak w ubiegłych latach, jest dla Policji ocena wystawiana jej przez obywateli. Z ostatnich badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że dobrze ocenia działania Policji 74 proc. Polaków, dzięki czemu właśnie Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w Polsce. Zdaniem gen. insp. Jarosława Szymczyka przytoczone wyniki to nie zasługa komendanta głównego, komendantów wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Oni mają oczywiście w tym swój udział, ale jest to w pierwszej kolejności efekt ciężkiej pracy każdego funkcjonariusza i pracownika, którzy każdego dnia rzetelnie wykonują swoje obowiązki.

– I wszystkim, którzy cały rok ciężko pracowali na te oceny, należą się słowa najwyższego uznania i podziękowania – powiedział komendant główny, dodając życzenia, by w tym roku udało się osiągnąć co najmniej tyle samo.

Odnosząc się do elementów uspołeczniania działań Policji, komendant główny zapowiedział, że ten rok będzie czasem oceny efektów zmian w służbie dzielnicowych i nowej formuły ich funkcjonowania wprowadzonej w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ewaluacji zostaną poddane zarówno przepisy, jak i organizacja służby, a wezmą w niej udział i sami dzielnicowi, i ich przełożeni.

Mówiąc o KMZB, jeszcze raz przypomniał przełożonym, że jednym z jej podstawowych zadań jest dostarczanie informacji, w oparciu o które oni mają definiować zadania dla policjantów.

– Mapa to niekwestionowany sukces Policji i MSWiA. Ale to także doskonały argument w dyskusji z tymi, którzy twierdzą, że pracę policjantów determinują statystyki. Dzięki niej możemy łatwo pokazać, że nie statystyki, tylko sygnały od obywateli decydują o tym, czym zajmują się policjanci – przypomniał gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Wśród elementów, które nie do końca spełniły oczekiwania, komendant główny wymienił też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bo choć cieszy znaczący spadek liczby wypadków (w 2018 r. było ich najmniej na przestrzeni ostatniej dekady) i rannych, a także wyraźny spadek liczby zabitych i rannych w wypadkach z udziałem pieszych, to niepokoi wzrost liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach ogółem. Jak podkreślił komendant, martwi nie tylko sam wzrost, ale przede wszystkim zatrważająca liczba osób, które poniosły śmierć na polskich drogach – według stanu na 18 stycznia 2019 r. było ich 2857.

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym było, jest i pewnie jeszcze długo będzie naszym priorytetem. Choć dotychczas zrobiliśmy w tej kwestii bardzo dużo, np. jeśli chodzi o liczbę policjantów wysyłanych do służby na drogach, to w tym roku musimy zrobić jeszcze więcej. Oczywiście mając na uwadze to, że bezpieczeństwo na drogach nie zależy tylko od nas – zapowiedział komendant główny.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, podsumowując ubiegły rok, odniósł się również do porozumienia zawartego między NSZZ Policjantów a MSWiA. Porozumienia, jego zdaniem, dobrego dla policjantów, za co podziękował przewodniczącemu związku Rafałowi Jankowskiemu. Przypominając najważniejsze ustalenia porozumienia, dotyczące m.in. kwestii emerytalnych, podwyżek czy płatnych nadgodzin, szczególnie podkreślił rozwiązania mające zachęcać do pozostania w służbie doświadczonych policjantów.

– Efekty i korzyści, jakie to porozumienie przyniesie, powinny cieszyć wszystkich przełożonych – ocenił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Z PERSPEKTYWY MSWiA

Do ocen wystawianych przez społeczeństwo nawiązał również sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

– Miarą skuteczności waszej codziennej służby jest poczucie bezpieczeństwa obywateli. I jeśli 93 proc. spośród nich czuje się bezpieczna w pobliżu miejsca zamieszkania, to można wam tylko gratulować.

Minister podkreślił jednak, że wysokie poparcie społeczne jest nie tylko wyrazem uznania i odzwierciedleniem codziennego trudu funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale również wskazówką, że i ministerstwo, i kierownictwo Policji, wprowadzając i realizując nowe koncepcje poprawy bezpieczeństwa, idą dobrą drogą. Minister Zieliński przypomniał, że tak wysokie poparcie społeczne jest także zobowiązaniem.

– To uznanie nie jest tylko po to, by się nim chwalić. Jest po to, by wyznaczać kolejne cele, by szukać w nim jeszcze większej motywacji. By zbudowane zaufanie wykorzystywać do jeszcze lepszej realizacji swoich zadań – podkreślił.

Oceniając ubiegły rok, Jarosław Zieliński zwrócił uwagę na wielką rolę, jaką odegrał w nim proces uspołeczniania działań Policji. Wśród jego elementów wymienił trzy główne filary: Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, nowy model funkcjonowania dzielnicowych oraz odtwarzanie zlikwidowanych posterunków.

Zdaniem ministra każdy z tych elementów wniósł do służby w Policji określoną wartość. Przykładem niech będzie KMZB, która – dzięki stale rosnącej liczbie zgłoszeń (milionowe zostało odnotowane kilka dni po odprawie, 24 stycznia 2019 r.) – zbudowała między obywatelami a policjantami więź pozwalającą na lepsze zrozumienie z jednej strony potrzeb i oczekiwań, a z drugiej możliwości.

Minister zapowiedział także kontynuację procesu odtwarzania posterunków. Tego, jak poinformował, oczekuje społeczeństwo, co wynika z przeprowadzanych konsultacji społecznych. Dotychczas odtworzono ich 99. Wkrótce, w roku setnej rocznicy utworzenia Policji Państwowej, zostanie przywrócony setny posterunek. Jeśli chodzi o zmiany w funkcjonowaniu służby dzielnicowych, to zdaniem Jarosława Zielińskiego uwagi wymaga liczba starszych dzielnicowych. W niektórych garnizonach etaty starszych dzielnicowych obsadzane są zbyt wolno.

Zdaniem ministra intensywnie i dobrze działało w ubiegłym roku Centralne Biuro Śledcze Policji. Najlepiej obrazują to dwa wskaźniki. Ponad 850 mln zł odebrane przestępcom w ramach zabezpieczenia majątkowego i ilość zabezpieczonych narkotyków, z których można by wyprodukować ponad 52 mln tzw. działek.

Chwaląc pion logistyczny za dotychczasową realizację tzw. planu modernizacji Policji, minister zaapelował, żeby w ostatnich dwóch latach programu, a więc bieżącym i 2020, nadal tak skutecznie korzystać z szansy, jaką otworzył przed polską Policją.

– Dokładajcie wszelkich starań, by wykorzystać program w stu procentach. A nagrodą będzie nowoczesna, a dzięki temu skuteczna Policja. Symbolem zmiany, jaka dokonuje się dzięki modernizacji, będą nowe budynki, nowa broń, pojazdy, ale przede wszystkim pierwsze od wielu lat nowe helikoptery, w tym dwa zakupione w ubiegłym roku Black Hawki – podkreślił minister.

Z rzeczy budzących niepokój Jarosław Zieliński wymienił zdarzające się przypadki rezygnacji policjantów ze służby w ciągu kilku, kilkunastu pierwszych miesięcy od wstąpienia do Policji. Jeszcze w trakcie lub niedługo po zakończeniu szkolenia podstawowego. Zdaniem ministra warto poznać powody takich decyzji, bo skoro ktoś, mimo trudu, jaki sobie zadał przechodząc proces rekrutacji, a czasami także niełatwe przecież szkolenie podstawowe, rezygnuje ze służby, to muszą być to poważne powody.

– Rozmawiajcie z policjantami, znajdźcie czas, by posłuchać, jakie mają problemy. Często ich uwagi są konstruktywne, zasadne. Pamiętajcie, że komendant to nie tylko dowódca, ale dla młodych policjantów także nauczyciel – podkreślił minister.

Do wypowiedzi ministra dotyczącej ocen społecznych Policji nawiązał przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski, precyzując, że takich ocen zazdrości.

Ale jak dodał, nie dziwią go one także ze względu na jakość współpracy zarówno ministerstwa, jak i Policji z kierowaną przez niego komisją.

– Za zaangażowanie i profesjonalizm wobec trudnych spraw, jakie omawiamy na komisji, a także wobec emocji, jakie często budzą, chcę złożyć w imieniu komisji na ręce pana ministra i kierownictwa Policji podziękowanie – powiedział przewodniczący.

Poinformował, że efektem pracy komisji jest potężne oprzyrządowanie legislacyjne, w tym tylko ostatnio tak fundamentalne ustawy, jak modernizacyjna czy kontrterrorystyczna, które w znaczący sposób pomagają Policji osiągać tak dobre rezultaty.

PION KRYMINALNY

Nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, I zastępca komendanta głównego Policji nadzorujący pion kryminalny, podziękował policjantom za sukcesy, jakie odnieśli w ubiegłym roku, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Te szczególne podziękowania to efekt znaczących osiągnięć w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. I jeśli w sumie ilość narkotyków odebranych przestępcom wyniosła w 2018 r. 13,7 tys. kg, to prawie 10 tys. kg przypada na działania CBŚP.

Komendant zaznaczył, że antynarkotykowe wyniki policjantów z CBŚP prezentowałyby się w liczbach jeszcze lepiej, gdyby można było do nich dodać substancje zabezpieczone w operacjach przeprowadzanych wspólnie z kolegami z innych państw w wielu miejscach Europy i świata. Za to, co CBŚP dokonało w ubiegłym roku w Polsce i za efektywną współpracę międzynarodową nadinsp. Andrzej Szymczyk podziękował komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamilowi Brasze i obecnym na sali naczelnikom zarządów.

– Kiedy spotkaliśmy się rok temu i dziękowałem policjantom pionu kryminalnego za pracę w 2017 r., trochę się obawiałem, czy te świetne wyniki i trendy uda się utrzymać w roku kolejnym. Dziś widzę, że były to obawy zupełnie bezpodstawne. To, czego dokonaliście w 2018 roku, uważam za rewelacyjne – ocenił nadinsp. Andrzej Szymczyk. 

Za dobrą, partnerską i ofensywną współpracę z Policją komendant podziękował obecnemu na sali zastępcy prokuratora krajowego ds. wojskowych Przemysławowi Funiokowi, bo dobre wyniki pionu kryminalnego są także jej efektem. Ci, którzy pracują w pionie kryminalnym, wiedzą, że w walce z przestępczością obie te instytucje to system naczyń połączonych. Sukces jednej nie jest możliwy bez merytorycznego wsparcia drugiej.

Patrząc na całościowe statystyki przestępczości w Polsce, widać wzrost liczby postępowań wszczętych i przestępstw stwierdzonych, ale wynika to wyłącznie z uwzględnienia w statystykach w 2018 r. przestępstwa z art. 209 k.k. (uchylanie się od alimentów). Bez tej wielkości zarówno w przestępczości ogółem, jak i kryminalnej widać wyraźny spadek w stosunku do lat ubiegłych. Najlepiej poprawę bezpieczeństwa widać, analizując dane dotyczące siedmiu wybranych kategorii przestępstw kryminalnych najbardziej dokuczliwych społecznie. Tych w 2018 r. było 231,4 tys., o 4,8 proc. mniej niż w roku 2017.

Wyrazy uznania za ciężką i efektywną pracę nadinsp. Andrzej Szymczyk skierował także do policjantów zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych.

LOGISTYKA

O wyzwaniach i dokonaniach pionu logistyki mówił zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Największymi wyzwaniami w ubiegłym roku były realizacja programu modernizacji Policji oraz odtwarzanie zlikwidowanych posterunków. W tym roku priorytety będą podobne. Liczba posterunków, według wstępnych szacunków, do końca 2019 r. zwiększy się o 33.

Rok 2019 będzie się różnił od poprzedniego dodatkowymi 300 mln zł w budżecie podstawowym. Według projektu budżet podstawowy w tym roku wyniesie ponad 9,672 mld zł, ale – jak zaznaczył nadinsp. Dariusz Augustyniak – Policja, tak jak w latach ubiegłych, będzie się zwracać o różnego rodzaju rezerwy, więc finalnie budżet Policji na koniec 2019 r. zapewne przekroczy 10 mld zł.

Dużą część wystąpienia nadzorujący pion logistyczny zastępca komendanta głównego poświęcił planom na nadchodzące 12 miesięcy. Znalazł się w nich m.in. zakup 1,6 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego. Z kolei uzbrojenie i technika policyjna wzbogaci się m.in. o 5 tys. pistoletów samopowtarzalnych, 100 pistoletów maszynowych, 120 karabinków szturmowych i 445 paralizatorów elektrycznych. Wśród nowego sprzętu teleinformatycznego znajdzie się m.in. 138 Mobilnych Terminali Noszonych i tysiąc stanowisk komputerowych. Zmodernizowane zostaną centralne systemy teleinformatyczne Policji, a w 13 miastach i aglomeracjach miejskich policyjna sieć radiowa zmodernizowana zostanie do standardu ETSI Tetra.

W nadchodzących miesiącach będą kontynuowane prace nad zestawem przeciwuderzeniowym oraz mundurem dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach, w skład którego wchodzą letnia i zimowa wersja kurtki, spodnie, kamizelka ostrzegawcza, rękawice i buty. W trakcie obchodów tegorocznego, jubileuszowego Święta Policji rozpoczną się także testy umundurowania wyjściowego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa będą kontynuowane prace nad poprawą widoczności policyjnego pojazdu oznakowanego. Na podstawie zawartego porozumienia z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji – PIMOT zostanie opracowana propozycja nowego wzoru oznakowania różnych typów pojazdów policyjnych.

W zainteresowaniu logistyków znalazły się nie tylko bezpieczeństwo i wygoda funkcjonariuszy, ale także ich zdrowie. Wspólnie z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX trwają prace nad przygotowaniem maski antysmogowej przeznaczonej specjalnie dla policjantów pionu prewencji.

PION PREWENCYJNY

W zastępstwie nieobecnego zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Jana Lacha dokonania i wyzwania stojące przed pionem prewencyjnym omówił nadinsp. Andrzej Szymczyk. Tu priorytetami była efektywna współpraca ze społeczeństwem i zwalczanie przestępczości najbardziej dokuczliwiej społecznie. Oba te priorytety, zdaniem komendanta Andrzeja Szymczyka, zostały zrealizowane. Pierwszy – w dużej mierze dzięki zmianom w służbie dzielnicowych, w której, dzięki wprowadzeniu stanowiska starszego dzielnicowego, zmniejszono rotacje kadrowe. Drugi – dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwiła obywatelom precyzyjnie definiować swoje oczekiwania wobec Policji.

Ważnym zadaniem w 2019 r., jakie Komendant Główny Policji postawił przed Biurem Prewencji KGP, będzie przeprowadzenie diagnozy zmian wprowadzonych w służbie dzielnicowych. Zarówno w przepisach, jak i w sposobie organizacji pełnienia służby. Ocena zmian i ewentualne korekty mają zostać dokonane na podstawie informacji od dzielnicowych i ich przełożonych. Większa aktywność oczekiwana jest również w kontaktach z prezydentami miast, wójtami i burmistrzami w celu zwiększania przez nich środków na służby ponadnormatywne.

Rok 2018 był dla pionu prewencji, z uwagi na liczne i duże zabezpieczenia różnego rodzaju przedsięwzięć, bardzo trudny. Ten rok nie będzie łatwiejszy. Głównie z uwagi na wiosenne wyboru do Europarlamentu i jesienne do Sejmu i Senatu RP. Dużymi operacjami będą też zabezpieczenia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn U-23 na przełomie maja i czerwca oraz Europejskiego Spotkania Młodych na przełomie grudnia i stycznia.

W kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród działań planowanych na ten rok wymienione zostały m.in.: rozmieszczanie patroli ruchu drogowego w miejscach o największym zagrożeniu, identyfikowanym na podstawie m.in. danych pochodzących z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; kaskadowe pomiary prędkości na drogach o największym zagrożeniu bezpieczeństwa; wykorzystywanie pojazdów wyposażonych w wideorejestrator oraz, kierowane głównie do młodych kierowców, dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne.

Rok 2019 zapisze się w historii Policji nie tylko z uwagi na setną rocznicę powołania Policji Państwowej, ale także z uwagi na powstanie w Policji nowej służby. Ustawa zmieniająca ustawę o Policji i powołująca służbę kontrterrorystyczną wejdzie w życie 4 kwietnia br.

PRIORYTETY, UWAGI, ZALECENIA

Pięć głównych priorytetów Komendanta Głównego Policji pozostaje bez zmian, ale w trakcie odprawy szczególnie mocno zaakcentowano kilka kwestii szczegółowych, w których, zdaniem kierownictwa Policji, podejmowane działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wśród nich znalazło się zalecenie, by wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne (są już takie garnizony, w których liczba wakatów nie przekracza 0,5 proc.) nie ustawać w wysiłkach zwiększania stanu etatowego. Ale – jak podkreślił w swoim wystąpieniu gen. insp. Jarosław Szymczyk – nie za wszelką cenę. Nadal jakość pozostaje ważniejsza od ilości. W pionie kryminalnym nadinsp. Andrzej Szymczyk jako zagadnienia wymagające szczególnej uwagi wskazał m.in. zwalczanie włamań do bankomatów i włamań do mieszkań przez okna balkonowe, zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz – ze względu na rosnącą brutalizację – przestępczości nieletnich. Szczególnym zainteresowaniem objęta ma zostać także działalność przestępcza polegająca na wwożeniu do Polski śmieci, składowaniu ich na wysypiskach, a następnie, jak dowodzą doświadczenia ubiegłego roku, nielegalnej ich utylizacji przez celowo wywoływane pożary. Komendanci wojewódzcy dostali też polecenie utrzymania szczególnego nadzoru nad zwalczaniem przestępczości motywowanej nienawiścią.

W pionie prewencyjnym wśród zagadnień wymagających szczególnego zainteresowania komendantów wymieniono zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom w trakcie przejazdów zorganizowanych grup kibiców, zwłaszcza kiedy odbywa się to pociągami rejsowymi, poprawę bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz zwiększenie nadzoru nad użyciem lub wykorzystaniem przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

DYSCYPLINA, PRAWO, KONTROLA

Ważnym elementem odprawy były wystąpienia dyrektorów Biura Kontroli KGP insp. Dariusza Szuby, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej insp. Jarosława Siekierskiego oraz komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila. Insp. Szuba omówił wydarzenia nadzwyczajne oraz wybrane mechanizmy kontrolne w 2018 r., insp. Siekierski – stan zatrudnienia w Policji w ubiegłym roku i nowe regulacje prawne dotyczące Policji. Insp. Gil przedstawił efekty pracy szkoły w kwestii dotyczącej interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn. Problemy zidentyfikowane w służbie przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji przedstawił jego komendant insp. Robert Stachera.

Z PERSPEKTYWY ZWIĄZKÓW

Rok podsumowali także związkowcy: zarówno Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, jak i przedstawiciele związków cywilnych. O ich problemach i oczekiwaniach mówili Danuta Hus, przewodnicząca Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji, Małgorzata Lewicka, przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji, oraz Jerzy Szwed, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Policji.

Rafał Jankowski, odnosząc się do wielokrotnie wypowiadanych w trakcie narady dobrych ocen 2018 roku, podkreślił, że z perspektywy przewodniczącego policyjnego związku zawodowego ten rok trudno oceniać dobrze, ale z całą pewnością można powiedzieć, że dobrze się skończył.

– Dzięki dobrej woli i determinacji ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego podpisaliśmy porozumienie. I choć nie zadowoliło ono wszystkich, to uważam, że nie było najmniejszej możliwości, by wynegocjować lepsze. W mojej ocenie jest to najlepsze porozumienie, jakie podpisano w historii policyjnego związku – ocenił.

Za zachowanie zimnej krwi w najtrudniejszych momentach protestu i kończących go listopadowych negocjacji przewodniczący podziękował także komendantowi głównemu gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi. Jego zdaniem wobec emocji, jakie wywołała akcja protestacyjna, była ona bardzo przydatna w doprowadzeniu całej sprawy do pomyślnego końca.

Rafał Jankowski poruszył także kwestię relacji między Policją i politykami. Uważa, że politycy powinni polegać na zdaniu fachowców od policyjnej roboty. 

Przedstawiciele cywilnych związków zawodowych, przypominając wciąż złą, mimo podwyżek, sytuację finansową pracowników, zaapelowali do komendantów wszystkich szczebli, aby właściwie doceniali trud i kompetencje pracowników. Aby nie byli oni pomijani w nagradzaniu i żeby pamiętano o nich, organizując uroczystości służbowe.

– Mamy nadzieję, że panowie komendanci inspirowani działaniami i postawą ministra oraz komendanta głównego stworzycie w swoich jednostkach atmosferę pozwalającą kształtować właściwą postawę policjantów w stosunku do koleżanek i kolegów pracowników – zaapelowała Małgorzata Lewicka.

Naradę zakończyła prezes Irena Zając, przypominając o tym, co najistotniejsze w ponad 20-letniej już działalności kierowanej przez nią Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Za działalność fundacji, pod opieką której znajduje się 240 rodzin w całym kraju, podziękował jej kierujący naradą pod nieobecność komendanta głównego, jego pierwszy zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz długo niemilknącymi brawami wszyscy zgromadzeni na sali.

W trakcie narady dotarła do uczestników narady tragiczna informacja o śmierci rannego na skutek ataku nożownika prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

KK
zdj. Jacek Pszczółkowski i Rafał Kotapka z WSPol.

 

W polskiej Policji każdego dnia 2018 roku średnio…

– skierowano do służby patrolowej 13 622 policjantów prewencji (bez rd),

– skierowano do służby na drogach 4182 policjantów ruchu drogowego,

– przeprowadzono 14 882 interwencje,

– dokonano 534 zatrzymania na gorącym uczynku przestępstwa,

– przedstawiono zarzuty 924 podejrzanym,

– wykryto 1630 przestępstw,

– ujawniono 20 322 wykroczenia,

– zrealizowano 363 konwoje, w których przekonwojowano 533 osoby.