Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przeciw przestępcom seksualnym

16 czerwca 2016 r. została opublikowana ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862, z późn. zm.). Weszła w życie 1 października 2017 r., a jednym z efektów jej obowiązywania jest utworzenie, prowadzenie i aktualizowanie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ustawa nie tylko nakłada obowiązki na sprawców przestępstw seksualnych i Policję. Jednym z nich jest uruchomienie i prowadzenie Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

OBOWIĄZKI SPRAWCY

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy osoba, której dane zostaną zamieszczone w Rejestrze:

1) ‑przebywająca na wolności jest obowiązana do:

a) zgłoszenia faktycznego adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia jej o takim obowiązku,

b) zgłaszania każdorazowej zmiany faktycznego adresu pobytu, najpóźniej w trzecim dniu tego pobytu, w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu;

2) przebywająca w areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym jest obowiązana do zgłoszenia osobie kierującej jednostką, w której przebywa, faktycznego adresu pobytu, pod którym będzie przebywała po opuszczeniu jednostki, najpóźniej w dniu opuszczenia tej jednostki, a osoba kierująca jednostką niezwłocznie przekaże informację o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w Rejestrze jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy w przypadku, gdy zmiana faktycznego adresu pobytu obejmuje pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ujęta w Rejestrze jest obowiązana do zgłoszenia przed wyjazdem takiej zmiany adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla aktualnego miejsca pobytu. Najpóźniej w trzecim dniu po powrocie osoba ujęta w Rejestrze jest obowiązana do zgłoszenia faktycznego adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu.

OBOWIĄZKI POLICJI

Z kolei na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy właściwa jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie przesyłała do Rejestru informację uzyskaną w trybie ust. 1 lub 2 tego przepisu.

Dla prawidłowej realizacji przytoczonych zobowiązań ustawowych nałożonych na Policję niezbędne było zastosowanie takiego rozwiązania organizacyjnego, które zapewni w jednostkach Policji możliwość całodobowej obsługi osób ujętych w Rejestrze i przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących aktualnego miejsca pobytu. Jedynym takim rozwiązaniem jest realizowanie tego zadania na stanowiskach kierowania jednostek Policji, przy wykorzystaniu przeznaczonej do tego aplikacji, opracowanej przez Krajowy Rejestr Karny.

MAPA ZAGROŻEN

Kolejnym efektem działania ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji poprzez dodanie art. 21o, zgodnie z którym Komendant Główny Policji ma obowiązek prowadzenia Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

Mapa ta jest narzędziem informatycznym o charakterze poglądowym, odrębnym, ale funkcjonującym na zasadach zbliżonych do map statystycznych Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i ściśle powiązanym z funkcjonowaniem opisanego Rejestru. Zawiera aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, o których mowa w rozdziale XXV kodeksu karnego, a udostępniana jest do wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

W toku prowadzonych prac i konsultacji ustalono, że głównym przesłaniem mapy jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie skali występowania zagrożeń przestępczością na tle seksualnym w szeroko pojętej fizycznej przestrzeni.

W celu realizacji tego oczekiwania na mapie prezentowane są:

– informacje o przestępstwach stwierdzonych i ich kwalifikacjach prawnych, oparte na danych generowanych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, dotyczących dwóch poprzednich lat oraz roku bieżącego, z wyłączeniem przestępstw popełnionych w sieci internet,

– informacje o liczbie sprawców przestępstw przebywających na terenach poszczególnych jednostek podziału administracyjnego kraju, oparte na danych otrzymanych z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Karny.

Na mapie obrazowana będzie ocena zagrożenia przestępczością na tle seksualnym przez numeryczne wskazanie liczby i odpowiedni kolor skali występowania przestępstw i ich kwalifikacji oraz liczby sprawców i kwalifikacji prawnych popełnionych przez nich czynów, na obszarze administracyjnym miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju dostępnych dla użytkownika w sposób aktywny za pośrednictwem funkcjonalności skalowania mapy.

Informacje o przestępstwach aktualizowane będą cyklicznie do piątego dnia każdego miesiąca na podstawie danych wygenerowanych po zakończeniu poprzedniego miesiąca, a informacje o liczbie i miejscu przebywania sprawców wprowadzane są na mapę niezwłocznie po uzyskaniu danych z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

nadkom. Andrzej Trelka
radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP