Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Największy projekt Policji

W grudniu 2016 roku dobiegł końca trwający ponad dwa lata największy projekt szkoleniowy realizowany przez polską Policję „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” – dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009–2014).

Jego celem była m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie SIS II na poziomie europejskim i krajowym, a także rozwój umiejętności językowych i wiedzy specjalistycznej z zakresu SIS funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,  dostrzegając potrzebę efektywnego wykorzystania możliwości SIS, dążyło do upowszechnienia informacji dotyczących zmian na bieżąco wprowadzanych do systemu, zmiany przepisów prawnych i procedur związanych z dostępem i wykorzystywaniem danych zawartych w SIS wśród jak najszerszego grona użytkowników systemu.

KONKURS

W styczniu 2014 roku BMWP KGP złożyło wniosek aplikacyjny w trybie konkursowym dla swojego projektu szkoleniowego na dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w programie operacyjnym PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. W ocenie ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ten projekt Policji był najlepszy i otrzymał 94 punkty (na 100).

Pierwotnie jego wartość wynosiła 5 475 450 złotych, przy dofinansowaniu 4 654 132 zł. Wydano jednak mniej, około 4 560 000 złotych, a zaoszczędzone środki pozwoliły na realizację dodatkowych konferencji i szkoleń specjalistycznych, na które uzyskano zgodę, m.in. dla Centralnego Biura Śledczego Policji.

REALIZACJA

Realizacja projektu ruszyła 1 lipca 2014 roku. Miał on charakter centralny i był skierowany do krajowych użytkowników SIS: funkcjonariuszy i pracowników jednostek terenowych Policji, CBŚP, KGP (Biura SIRENE, Centralnego Organu Technicznego Krajowego Systemu Informatycznego – COT KSI), a także sądów, prokuratur, Urzędu do spraw Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz do zagranicznych partnerów: przedstawicieli Komisji Europejskiej, EU-LISA, Sekretariatu Generalnego Rady, szefów zagranicznych Biur SIRENE, a także ekspertów państw członkowskich.

– W naszych konferencjach uczestniczyli zarówno komendanci, dyrektorzy, jak i zwykli funkcjonariusze oraz pracownicy z jednostek terenowych Policji i innych służb – mówi kierownik projektu Agata Geller, główny specjalista Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP. – Chcieliśmy, by w naszych szkoleniach uczestniczyły osoby, którym przekazywana wiedza była naprawdę potrzebna. I to udało się, o czym świadczą wyniki ankiet ewaluacyjnych uczestników każdej z edycji szkoleń, a także informacje, które na bieżąco otrzymujemy od naszych koleżanek i kolegów z innych jednostek. Przeszkoliliśmy ponad 2900 osób.

Przeprowadzono cztery konferencje o charakterze międzynarodowym, 11 krajowych (w formie szkoleniowo-warsztatowej), w których uczestniczyły 884 osoby. Z kursów z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego skorzystały 3283 osoby. Były także cykliczne szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla funkcjonariuszy i pracowników z jednostek terenowych Policji, CBŚP i Biura SIRENE KGP, dotyczące m.in. pomocy prawnej w sprawach karnych, praktycznych aspektów pracy z SIS II oraz ochrony danych osobowych, praktycznych aspektów pracy z SIS II oraz wymiany informacji innymi kanałami policyjnymi, badań daktyloskopijnych i biologicznych. Dodatkowo prowadzono działania promocyjne, a przygotowane w formie broszury kompendium wiedzy dotyczące dorobku prawnego Schengen i przepisów oraz procedur związanych w wykorzystaniem SIS, cieszyło się dużym powodzeniem wśród funkcjonariuszy Policji.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

– Czas realizacji naszego projektu zbiegł się między innymi  z wieloma zmianami w sytuacji międzynarodowej, kryzysem migracyjnym i zwiększeniem zagrożenia terrorystycznego, w tym zjawiskiem tzw. zagranicznych bojowników – mówi Agata Geller. – Zmieniały się także przepisy i procedury wprowadzania wpisów do SIS, co było również konsekwencją wspomnianych zmian. My na to reagowaliśmy. Pracując nad agendą kolejnej konferencji analizowaliśmy obecną sytuację międzynarodową, toczące się dyskusje na forum UE (w tym podczas posiedzeń Grupy Roboczej ds. Schengen – SIS/SIRENE) i nasze potrzeby. Przeważnie okazywało się, że temat przewodni naszej konferencji, np. krajowej, był później szerzej omawiany przez ekspertów międzynarodowych. Były też sytuacje odwrotne, gdzie kwestie dyskutowane na spotkaniach międzynarodowych omawialiśmy potem na poziomie krajowym. Uczestnicy konferencji mówili, że to, o czym właśnie rozmawiamy, ma zastosowanie do spraw obecnie przez nich prowadzonych. A jeśli mieli uwagi, to tylko takie, że tego typu konferencji, seminariów i szkoleń jest za mało, są za rzadko i są za krótkie. Byli za to zadowoleni, że tematykę dostosowaliśmy do ich pracy. Dla wszystkich bezcenna była wymiana doświadczeń, a także możliwość poznania się, bo efektywniej pracuje się z ludźmi, których się zna. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI