Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podwyżki dla pracowników Policji

Decyzją nr 85 Komendanta Głównego Policji został powołany 17 marca 2016 roku zespół do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. W skład zespołu weszli przedstawiciele Związków Zawodowych Pracowników Policji oraz przedstawiciele KGP.

Nad całością prac nadzór pełni przewodniczący zespołu insp. dr Tomasz Szankin. Zespół, dostrzegając społeczną potrzebę współpracy w rozwiązywaniu problemów pracowników Policji, a także możliwość sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej, uzgadniania, pozyskiwania stanowisk i opinii związków zawodowych, a także wypracowywania dobrych praktyk w obszarze motywowania, rozwoju i szkoleń pracowników Policji, stanowi niezbędny element wzmacniania systemu motywacyjnego pracowników Policji, a także budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i w wykonywanie zadań służbowych.

Prace te są kontynuacją działalności zespołu powołanego decyzją nr 119 Komendanta Głównego Policji z 20 marca 2015 roku. w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, która została zastąpiona decyzją nr 266 Komendanta Głównego Policji z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

PODWYŻKI wg PROJEKTU USTAWY MODERNIZACYJNEJ

31 maja 2016 roku, z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Policji odbyło się spotkanie zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji. Celem spotkania było opracowanie wspólnego stanowiska – opinii, jako szybkiej reakcji na projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020. Zdaniem organizacji związkowej treść przedstawionego projektu jest nieakceptowalna w części szumnie określonej „zwiększeniem konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji”. W projektowanym założeniu Program wprowadza podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2019 roku wynoszące średnio 250 zł na etat pracowniczy w 2017 roku oraz średnio 300 zł na etat w 2019 roku. Takie kwoty nie pozwalają na wdrożenie rozwiązań służących budowaniu systemu motywacyjnego spójnego dla całej formacji, jak również nie rozwiązują problemu wielokrotnie zgłaszanego w MSWiA zarówno przez stronę służbową, jak i związkową, a dotyczącą faktu, że obecnie wynagrodzenie pracowników Policji jest najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych i to średnio o 218,98 zł. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń w jednakowych wysokościach dla wszystkich pracowników formacji przyczynia się do utrzymania dotychczasowych dysproporcji płacowych i dezawuuje 25-tysięczną grupę zawodową, jaką są pracownicy Policji.

Płaca, jaką otrzymujemy, nigdy nie była adekwatna do odpowiedzialności spoczywającej na pracownikach Policji. Wprowadzenie tzw. ustawy modernizacyjnej to jedyna możliwość wdrożenia 4-letniego programu naprawczego tej sytuacji, która skutkuje boleśnie zauważalnym w naszym środowisku odchodzeniem wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego. 

PODWYŻKI wg ZWIĄZKOWCÓW

Przedstawiona propozycja: 597 zł brutto na etat może być – naszym zdaniem – jedynie kwotą wyjściową do włączenia do wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Może również stanowić zalążek do budowy efektywnej polityki kadrowo-finansowej, której bez środków z ustawy modernizacyjnej Policja nie jest w stanie stworzyć. Dlatego przedstawiciele Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji zaproponowali ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Błaszczakowi, by zaproponowana kwota była rozumiana jako coroczne zasilenie budżetu Policji przez okres objęty trwaniem ustawy, to jest przez kolejne 4 lata, rozpoczynając od 2017 roku.

JOANNA STEC-TRZPIL – wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji