Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sztuka skutecznej komunikacji

Ujednolicenie standardów wystąpień publicznych i zacieśnienie współpracy między pracownikami pionu komunikacji społecznej przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży były powodem zorganizowania w dniach 15–17 czerwca br. w Warszawie szkolenia połączonego z odprawą służbową i konferencją naukową.

W szkoleniu i konferencji „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia” uczestniczyli rzecznicy prasowi, naczelnicy wydziałów komunikacji społecznej komend wojewódzkich i szkół Policji. Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie komunikacji prowadzonej za pośrednictwem mediów, jej wpływu na wizerunek instytucji oraz zasad kreowania polityki informacyjnej w Policji, także w kontekście wydarzeń o charakterze międzynarodowym.

ODPRAWA I SZKOLENIE

Jako pierwsza wystąpiła podinsp. dr Iwona Klonowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, która przedstawiła planowane na ten rok zadania, m.in. wydanie cyklicznych i okazjonalnych publikacji tematycznych dotyczących działalności Policji, projektowanie i prowadzenie kampanii społecznych związanych z promocją Policji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, wypracowanie obowiązujących w Policji zasad kontaktów ze środkami masowego przekazu czy analizowanie i ocenianie aktywności medialnej oraz polityki informacyjnej jednostek Policji.

O tym, że Policja chce być bliżej społeczeństwa, zapewniał obecny na spotkaniu nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, który zaznaczył, że kwestia ta jest priorytetowa i opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest przywracanie posterunków Policji tam, gdzie jest takie zapotrzebowanie. Drugim – wdrożenie map zagrożeń bezpieczeństwa, dzięki którym poszczególne rejony będzie można analizować pod kątem występujących tam zagrożeń i w razie potrzeby eliminować niepokojące zjawiska. Trzeci filar dotyczy zmiany formuły pełnienia służby przez dzielnicowych.

– Przez ostatni rok z dzielnicowych na Śląsku zdjęto bardzo dużo obowiązków, pozwalając im tym samym na częstszą i dłuższą obecność w terenie. Ten model funkcjonowania chcielibyśmy wprowadzić w całym kraju – podkreślił nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

O kierunkach zmian w zakresie służby dzielnicowych oraz mapach zagrożeń bezpieczeństwa mówił też mł. insp. Robert Kumor, naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP, który zwrócił uwagę, że założeniem nowej koncepcji wobec dzielnicowych jest wzmocnienie ich roli oraz aktywności w rejonach służbowych.

Nową strukturę organizacyjną Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP zaprezentował mł. insp. Robert Sudenis, p.o. dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Podkreślił, że do zadań tej komórki organizacyjnej należy m.in. kształtowanie kultury organizacyjnej i wizerunku Policji, propagowanie etosu służby oraz zasad etyki zawodowej, koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach Policji ceremoniału policyjnego i musztry oraz koordynowanie, organizowanie oraz obsługa wizyt i spotkań krajowych komendanta głównego Policji i jego zastępców.

Założenia polityki informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży przedstawił Tomasz Deptuła, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA. Omówił sposób zarządzania komunikacją, który zapewnić ma właściwy obieg informacji. Z kolei kom. Bogdan Jankowski, ekspert z Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP podkreślił, że nawiązano już współpracę z innymi służbami, przeprowadzono rozpoznanie miejsc planowanych uroczystości oraz dokonano aktualizacji niezbędnych sił i środków.

Specyfikę komunikacyjną imprez masowych o charakterze religijnym przedstawiła Dorota Abdelmoula, rzecznik prasowy Światowych Dni Młodzieży. Zapewniła, że uczestnicy najbliższego zlotu młodzieży chrześcijańskiej nie będą anonimowym ani trudnym do skoordynowania tłumem ludzi.

O podręczniku, który ma wspomóc instytucje w zarządzaniu informacją w kryzysie, mówiła Bożena Wysocka z Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zaprezentowana przez nią „Księga komunikacji kryzysowej” porządkuje i systematyzuje proces przekazywania społeczeństwu informacji w sytuacji, gdy w zarządzanie kryzysem zaangażowanych jest wiele instytucji, oraz wskazuje, kto jest koordynatorem polityki informacyjnej.

Maciej Orłoś znany dziennikarz i prezenter telewizyjny omówił sposoby przekazywania informacji w mediach publicznych podczas sytuacji kryzysowych. Ostatnim punktem spotkania była wizyta w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej, które zaprezentował uczestnikom mł. insp. Daniel Głowacz, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

KONFERENCJA NAUKOWA

Podczas konferencji naukowej skupiono się na komunikacji międzykulturowej, rodzajach i rolach wystąpień publicznych oraz kanałach komunikacji w trakcie dużych wydarzeń.

– Oprócz obowiązku dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa, mamy także obowiązek dzielenia się z nim informacją. Sposób jej przekazania może powodować eskalację napięcia albo zapewnić poczucie bezpieczeństwa – powiedział, otwierając konferencję insp. Andrzej Szymczyk, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji.

Ks. dr hab. Andrzej Adamski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwracając uwagę na błędy zagrażające wizerunkowi osób i instytucji, przedstawił podstawowe zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Podkreślił, że przekazanie konkretnych, spójnych danych dziennikarzom pozwala na uzyskanie jednolitego przekazu w mediach.

O potrzebie strategii działań komunikacyjnych w perspektywie bezpieczeństwa międzykulturowego mówił dr hab. Leszek Korporowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który wśród czynników kształtujących epokę relacji międzykulturowych wymienił m.in. mobilność produktów, technologii, informacji, ludzi i wartości.

Style, modele oraz cechy i kanały komunikacji przedstawiła Ewa Małachowska. przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów. Zwróciła też uwagę na fizyczne, psychologiczne oraz wewnętrzne bariery komunikacyjne, które zakłócają efektywną komunikację między nadawcą a odbiorcą komunikatu.

O tym, czego oczekują od nas media, mówił dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzej Sochal, a ewaluację komunikacji społecznej przedstawiła dr Sylwia Jaskuła z Collegium Civitas w Warszawie.

Dr Karina Szafrańska z Pedagogium WSNS w Warszawie zwróciła uwagę na najczęściej popełniane błędy językowe, które utrudniają zrozumienie treści oraz prowadzą do niepotrzebnych nieporozumień.

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mówiła o komunikacji społecznej w kontekście szans, relacji i zagrożeń. Zwróciła uwagę na wykrywanie nieprawidłowości przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych czy doskonalenie form i metod przekazywania i przyswajania wiedzy o roli języka w sytuacjach kryzysowych.

System informatyczny wspomagający proces decyzyjny w polskiej Policji wspólnie z dyrektor Biura Komunikacji Społecznej podinsp. dr Iwoną Klonowską omówił nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zaznaczyli, że taki system musi być wyposażony w narzędzia diagnostyczne i analityczne umożliwiające projektowanie badań, zbieranie danych i analizę wyników.

Konferencję zakończyła Karolina Pokorowska, dyrektor zarządzająca w Karpeno Prime PR Solution. Mówiła o tym, czym jest komunikacja społeczna i jaka jest jej rola we współczesnym świecie, zaznaczyła, że właściwa komunikacja w Policji zapewnia wzrost zaufania społecznego wobec tej instytucji.

HONORATA SZANDECKA
zdj. Sławomir Katarzyński, Piotr Maciejczak