Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja najlepiej oceniana (nr 133/04.2016)

Policja jest instytucją dobrze ocenianą przez większość Polaków, potwierdzają to kolejne opublikowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej raporty z badań dotyczących oceny instytucji publicznych. Według wyników ostatniej edycji badania przeprowadzonego w dniach 2–9 marca 2016 roku, Policję dobrze ocenia 72 proc. respondentów – jest to najwyżej oceniana służba mundurowa.

Policja wraz z władzami samorządowymi plasuje się na trzecim miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Co ważne, wynik ten jest dwukrotnie lepszy niż w przypadku instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości: sądów i prokuratury.

Odsetek dobrych ocen Policji jest najwyższy od 2010 roku (również 72 proc.). Należy także podkreślić, że w tym roku Policja odnotowuje najniższy odsetek ocen negatywnych w historii badania (16 proc.). Policja jest instytucją, która większość swoich zadań realizuje w bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem. To oznacza, że ocena jej pracy i wyniki w dużej mierze zależą od współdziałania z obywatelami. Próbując lepiej zrozumieć istotę oceny Policji przez społeczeństwo, można założyć, w ślad za M. Moczukiem, że jest ona pochodną kilku zasadniczych elementów. Pierwszy dotyczy przebiegu kontaktów obywateli z Policją zarówno bezpośrednich, np. wynikających z prywatnych znajomości z funkcjonariuszami Policji, czy ukształtowanych w wyniku sytuacji stresujących (np. interwencji czy kontroli drogowej), jak również tych wynikających z systemowych działań Policji związanych z rozwiązywaniem przez nią problemów w danej społeczności, spotkań z obywatelami czy innych form działań o charakterze prewencyjnym. Drugim bardzo ważnym elementem jest kwestia budowania wiedzy oraz opinii na temat Policji w wyniku przekazu medialnego.

Założenie to pozwala przypuszczać, że wysoka ocena Policji może mieć związek np. z nagłośnionymi w ostatnim czasie sukcesami Policji (m.in. sprawnym i szybkim ujęciem groźnego przestępcy w wyniku efektywnej współpracy międzynarodowej). Duży wpływ na ocenę Policji mają także cechy demograficzne osób biorących udział w badaniu, takie jak np. wiek i płeć respondentów1. CBOS w swoim ostatnim komunikacie zwraca uwagę, że grupami najbardziej niezadowolonymi z działalności Policji są najmłodsi (26 proc.), uczniowie lub studenci (26 proc.), bezrobotni (36 proc.) oraz badani znajdujący się w złej sytuacji materialnej (29 proc.).

Podsumowując, należy zaznaczyć, że lepsza ocena Policji to zwiększone szanse na współpracę z obywatelami, co z kolei może przekładać się na zwiększenie bezpieczeństwa, spadek przestępczości i wzrost jej wykrywalności.

oprac. w Wydziale Badań i Analiz GKGP

1 Moczuk M., Policja, Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013 r., s. 197