Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Edukować i zapobiegać (nr 124/07.2015)

Kontynuujemy cykl prezentujący sylwetki policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, zapoczątkowany w kwietniowym numerze naszego miesięcznika. Tym razem przedstawiamy kom. Sebastiana Kajczyńskiego, pełnomocnika komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia podyplomowe z zakresu praw i wolności człowieka, organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest także certyfikowanym trenerem wielokulturowości, absolwentem projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Weź kurs na wielokulturowość”. W Policji służy od 2002 roku, początkowo w pionie prewencji, a następnie jako oficer prasowy KPP w Nidzicy. Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka objął w 2013 roku.

Głównymi obszarami jego aktywności są: zapobieganie i zwalczanie tzw. przestępstw z nienawiści, antydyskryminacja, wielokulturowość, zapobieganie i zwalczanie niewłaściwych zjawisk w miejscu służby/pracy, takich jak molestowanie, mobbing, nierówne traktowanie oraz inne zagadnienia szeroko rozumianych praw i wolności człowieka. Jest także trenerem Systemu Wczesnej Interwencji.

Realizowane przez kom. Kajczyńskiego projekty edukacyjne skierowane są również do podmiotów pozapolicyjnych. Wymienić należy między innymi spotkania pełnomocnika ze studentami z: Rosji, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi, podczas których w ramach programu Study Tours To Poland przekazuje wiedzę na temat zadań polskiej Policji. Realizuje także, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Telewizją Polską Oddział w Olsztynie, projekt prewencyjny Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach, którego był pomysłodawcą. Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dyskryminacji oraz wypracowanie procedur postępowania Policji i szkół w przypadkach stwierdzenia czynów zabronionych o podłożu dyskryminacyjnym.

Współpracuje też z wieloma organizacjami pozarządowymi, np. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Antymobbingowym OSA czy Fundacją Multi-ocalenie.

Obecnie w ramach zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji współtworzy program szkolenia pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w Policji, przewidziany do realizacji w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. Jest również członkiem zespołu eksperckiego przy ministrze spraw wewnętrznych ds. realizacji Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji. Wspiera także działalność Policyjnej Platformy Przeciwko Nienawiści.

Jest autorem publikacji zamieszczonej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w książce Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prowadzi spotkania z policjantami i pracownikami Policji garnizonu mazursko-warmińskiego, podczas których porusza kwestie zachowania w służbie i pracy najwyższych standardów poszanowania praw i wolności człowieka. Pełnomocnik kom. Sebastian Kajczyński był także koordynatorem szkolenia dla komendantów miejskich i powiatowych KWP w Olsztynie, które odbyło się w dniach 18–19 czerwca br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

kom. SEBASTIAN KAJCZYŃSKI
zdj. Andrzej Mitura