Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rośnie zaufanie do Policji (Nr 119 / 02.2015)

Policja cieszy się coraz większym zaufaniem Polaków – wynika z badania społecznego, przeprowadzonego w grudniu 2014 r.

Metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1002, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

72 proc. respondentów zadeklarowało w nich, że ufa stróżom porządku i bezpieczeństwa („zdecydowanie tak” – wybrało 15 proc. ankietowanych, „raczej tak” – 57 proc.). Częściej taką deklarację składały kobiety (79 proc.) niż mężczyźni (64 proc.). Nieco mniejsze zaufanie do Policji mają ludzie młodzi (60 proc.).

Dwie trzecie pytanych przyznało, że obecność patroli na ulicach wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa. Taką deklarację składały częściej kobiety (68 proc.) niż mężczyźni (59 proc.). Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzieliły osoby w przedziale wiekowym od 35 do 54 lat. Nieco rzadziej zdanie to podzielały osoby z najmłodszej grupy wiekowej (59 proc.).

Zapytano również o opinie na temat projektów zaostrzenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w stosunku do nietrzeźwych kierujących, a także o częstotliwość kontroli drogowych. W 2014 r., jak wynika z policyjnych statystyk, przeprowadzono w kraju 15,4 mln kontroli trzeźwości, prawie dwa razy więcej niż w roku 2013. Mimo tak znaczącego wzrostu, w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane zbyt rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odmienną opinię, stwierdzając że odbywają się one za często.

Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy osobom, które po raz kolejny zostały zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu.

Polacy, pytani o opinie w sprawie odbierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów drogowych, nieco częściej opowiadali się „za” (53 proc.) niż „przeciw” takiej sankcji (44 proc.).

Rezultaty badań przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych (CATI) są zbieżne z sondażami CBOS, z których wynika, że 70 proc. respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90 proc. ankietowanych twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik odnotowany w ostatnim dwudziestoleciu. 72,4 proc. Polaków dobrze też ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości). 

oprac. J.Pac.