Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Walczymy o uczciwość (nr 115/10.2014)

O edukacji, współpracy i inicjatywach legislacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych mówi insp. Ryszard Walczuk, dyrektor BSW KGP.

– Podejmowanie przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP przedsięwzięć w celu zapobiegania przestępstwom z udziałem policjantów i pracowników Policji, a także przestępczości na jej szkodę, należy do naszych priorytetowych zadań. Realizujemy je z przekonaniem, że zapobieżenie przestępstwu stanowi dla naszej formacji większą wartość niż późniejsze pociągnięcie jego sprawcy do odpowiedzialności.

Wydanie Poradnika dla policjantów pełniących służbę na drogach. Stop korupcji prezentuje nową formułę realizacji przez Biuro Spraw Wewnętrznych działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki korupcji oraz ochrony bezpieczeństwa pełnienia służby przez naszych funkcjonariuszy. Na taką formę przekazu zdecydowaliśmy się po analizie skali i przyczyn zagrożenia w obszarze ruchu drogowego, autentycznych przypadków patologicznych zachowań, jak też oczekiwania samych policjantów. Oczekiwania takie były formułowane podczas kontaktów z przedstawicielami BSW w ramach szkoleń prowadzonych w jednostkach i szkołach Policji. Opracowana, a następnie upowszechniona publikacja wzbogaciła katalog dotychczasowych środków oddziaływania profilaktycznego, z których korzysta BSW.

Zadania profilaktyczne realizujemy systematycznie już od wielu lat. Pokazujemy policjantom i pracownikom potencjalne zagrożenia, wskazujemy im sposoby radzenia sobie w sytuacjach korupcjogennych, a także inspirujemy przełożonych wszystkich szczebli do kształtowania u podwładnych właściwych postaw i do zapobiegania nieprawidłowościom. W tym celu spotykamy się z kadrą kierowniczą, szkolimy policjantów i pracowników Policji. Zamierzamy też częściej kontaktować się z kierownikami komórek i jednostek organizacyjnych Policji w sytuacjach, gdy dostrzegamy przejawy patologii albo czynniki kryminogenne. Będziemy nadal wskazywać im propozycje podjęcia działań zaradczych.

Działania edukacyjne i współpraca z przełożonymi to jednak nie wszystko. Zapobieganie zagrożeniom, w tym podniesienie poziomu ochrony prawnej funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe – zwłaszcza na styku z obywatelem – wymaga wprowadzenia rozwiązań systemowych, obejmujących uregulowania prawne, warunki organizacyjne, techniczne itp. Podejmujemy więc inicjatywy w sferze legislacyjnej, które albo zostały już przeprowadzone, albo są jeszcze w trakcie realizacji. Ostatnia zmiana to nowe zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej Policji, które wprowadziło ułatwienia dla tzw. sygnalistów, czyli osób, które pragną wesprzeć działania BSW.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach ustawy o Policji w celu zapewnienia policjantowi zwrotu kosztów pomocy prawnej w przypadku prawomocnego uniewinnienia go lub umorzenia postępowania z uwagi na niepopełnienie czynu lub brak znamion czynu zabronionego w sprawie o przestępstwo w związku ze służbą, a ponadto umożliwienia przełożonemu fakultatywnego (zamiast dotychczas obligatoryjnego) zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych w razie wniesienia przeciwko niemu subsydiarnego aktu oskarżenia. Biuro zaproponowało także wprowadzenie przepisu zwiększającego uprawnienia policjantów o wydawanie poleceń osobom, wobec których wykonywane są niektóre czynności, oraz poleceń w stosunku do osób postronnych w celu usunięcia ich z miejsca, w którym należy zabezpieczyć ślady i dowody czynu zabronionego. Zmiana ta ułatwiłaby policjantom pracę na miejscach zdarzenia, a ewentualne skargi na ich działanie uczyniłaby bezskutecznymi. Nadal też będziemy popierać starania o jeszcze szersze upowszechnienie monitoringu, który często okazuje się rozstrzygający na korzyść policjanta, np. w sytuacjach pomówienia o przemoc.

Wróćmy do Poradnika... Jego adresatami – bezpośrednimi lub pośrednimi – są podmioty najistotniejsze z punktu widzenia relacji na drodze: człowiek – ten w mundurze, i drugi – uczestnik ruchu drogowego. O ich świadomość zagrożenia i skutków korupcji, poczucie odpowiedzialności i w konsekwencji o uczciwość próbujemy walczyć, oferując publikację zawierającą wszechstronne spojrzenie na ten poważny problem. Oczekujemy na odzew. Zapraszamy, zwłaszcza kolegów policjantów, na stronę internetową BSW do dyskusji. Czekamy zarówno na tych, których treść Poradnika… utwierdzi w postawie zdecydowanie wykluczającej korupcję, pozwoli wyjaśnić wątpliwości i podniesie umiejętność radzenia sobie w problematycznych sytuacjach, jak i tych, u których po lekturze wątpliwości nasuną się albo pozostaną. Będziemy wdzięczni za wskazanie ewentualnych niedoskonałości naszej publikacji. Doświadczenia wynikające z jej odbioru na pewno wykorzystamy.

Z takiej formy upowszechniania wiedzy o zagrożeniach i mechanizmach antykorupcyjnych będziemy nadal korzystać. Podjęliśmy już decyzję o przygotowaniu kolejnego poradnika adresowanego do osób przyjmowanych do służby w Policji.

wysłuchał Klaudiusz Kryczka

zdj. Marek Krupa


Zobacz także:
Jak się nie dać skorumpować (nr 115/10.2014)
Przełamać niebieski mur milczenia (nr 112/07.2014)
Ja nie biorę! (nr 109/04.2014)
Zgniłe jabłka (nr 102/09.2013)