Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bezpieczeństwo wartością najważniejszą (nr 113/08.2014)

Z wystąpienia gen. insp. dr. Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji, wygłoszonego podczas uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,

(...) 95 lat temu Sejm II Rzeczypospolitej powołał Policję Państwową. Często odwołujemy się do jej historii i etosu służby policjantów II RP. Pozwólcie, że zacytuję słowa ostatniego Komendanta Głównego Policji Państwowej II Rzeczypospolitej nadinspektora Józefa  Kordiana-Zamorskiego – „(…) Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie (…)”. Oddają one wartości, jakie były stawiane przed funkcjonariuszami w dwudziestoleciu międzywojennym. Oddają one sens i ducha policyjnej służby – są dla nas, współczesnych policjantów, ważnym wzorcem do naśladowania.

Rok 2014 to także inne rocznice, które dla naszej ojczyzny były wydarzeniami przełomowymi i otworzyły perspektywy rozwoju oraz wielkiego skoku cywilizacyjnego. Przed 25 laty, w wyniku przeprowadzonych w sposób pokojowy przemian społeczno-ekonomicznych, Polska wróciła do rodziny demokratycznych, europejskich krajów. Nasza formacja szybko i sprawnie wpisała się w ten proces przemian, stała się ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

10 lat temu, w maju 2004 roku, weszliśmy do Unii Europejskiej. Wszyscy doskonale wiemy, jakie korzyści odnieśliśmy w wyniku integracji europejskiej, wykorzystując możliwości finansowania wielu przedsięwzięć szkoleniowych i programów badawczo-rozwojowych. Powrót do struktur Interpolu, wstąpienie do Europolu pozwoliły na zintensyfikowanie naszej współpracy z policjami innych krajów. Dziś polska Policja jest wypróbowanym partnerem w realizacji operacji skierowanych przeciwko międzynarodowym strukturom przestępczym. Cieszymy się, że w naszym święcie bierze udział tak wielu kolegów z policji innych krajów.

Takie jubileusze skłaniają do refleksji na temat tego, co zrobiliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, co jeszcze przed nami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Dziś, jako szef polskiej Policji, z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wszyscy polscy policjanci powinni być dumni z tego, że dzięki ich profesjonalizmowi, pasji działania i zaangażowaniu w służbie, na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce. 67 procent Polaków, pytanych w marcu bieżącego roku o ocenę działalności Policji, wystawia nam dobre oceny. Ponad 72 procent respondentów badań opinii publicznej dobrze ocenia służbę policjantów w rejonie ich miejsc zamieszkania. Te oceny to wynik realnych dokonań policjantów w walce z przestępcami. Odnotowaliśmy spadek liczby popełnianych przestępstw kryminalnych. Rośnie nasza skuteczność w zatrzymywaniu sprawców przestępstw pospolitych, najbardziej dokuczliwych dla ludzi.

Dobrej pracy policjantów na pewno sprzyja realizowany program standaryzacji jednostek Policji, finansowany ze środków budżetowych. Rząd przeznaczył na ten cel w latach 2013–2015 miliard złotych. Program jest wielką szansą na poprawę standardów pracy policjantów, a jednocześnie na podniesienie poziomu obsługi obywateli.

Nie mogę pominąć milczeniem niedawnego wydarzenia na ulicach Gorzowa Wielkopolskiego, jakim było postrzelenie agresywnego mężczyzny. Swoim zachowaniem stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oraz osób postronnych. Dlatego wszystkim tak łatwo wypowiadającym się w mediach krytykom postawy policjantów chcę wyraźnie powiedzieć – bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, oraz bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą – będziemy je chronić w każdej sytuacji, zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami. Dziękuję policjantom za podejmowanie interwencji w ekstremalnych sytuacjach. Tego oczekują od nas ludzie. W przypadku takich dramatycznych działań, jak te na ulicach Gorzowa, policjant ma prawo liczyć na spokojny osąd i wsparcie należne człowiekowi, który naraża swoje życie dla innych. Kierownictwo polskiej Policji zawsze będzie bronić dzielnych i uczciwych policjantów przed nieuprawnionymi, pozbawionymi faktycznych podstaw, pochopnymi atakami.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. (…) Nasze działania prewencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Dziś 90 procent czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Cieszymy się jednym z najwyższych, wśród instytucji publicznych, poziomem zaufania. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności.

Koleżanki i Koledzy – dziękuję Wam za to. (…) Serdecznie dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, pracownikom Policji za wszystko, co robicie dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Rodzinom funkcjonariuszy dziękuję za wyrozumiałość oraz wsparcie w wielu trudnych chwilach, które są nieodłącznym elementem służby w Policji. (…)

Warszawa, 26 lipca 2014 r.