Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kalendarium 1924, 1974, 1994 (nr 111/05.2014)

Czerwiec 1924: Z inicjatywy insp. Tadeusza Tomanowskiego, komendanta PP Okręgu I Warszawskiego, zawiązał się komitet mający na celu zdobycie funduszy na zakup wojskowego samolotu, z przeznaczeniem dla Ligi Powietrznej Obrony Państwa.

90 LAT TEMU

Czerwiec 1924

• Z inicjatywy insp. Tadeusza Tomanowskiego, komendanta PP Okręgu I Warszawskiego, zawiązał się komitet mający na celu zdobycie funduszy na zakup wojskowego samolotu, z przeznaczeniem dla Ligi Powietrznej Obrony Państwa.

3 VI – Posterunkowi Wincenty Rymaszewski i Józef Zyń, funkcjonariusze PP w Wyrykach (pow. włodawski), podczas służby patrolowej odkryli leśną ziemiankę, w której ukrywał się poszukiwany lubelski bandyta Sobisz‑Klatka. Przy próbie zatrzymania przestępcy śmiertelnie postrzelony został post. Rymaszewski. Uciekającego Sobisza‑Klatkę unieszkodliwił strzałem z karabinu post. Zyń.

14 VI – W pobliżu stacji Horyń (woj. poleskie) na torach znaleziono zwłoki przejechanego przez pociąg post. Piotra Zboreckiego, wartownika posterunku lotnego PP z pow. stolińskiego. Sekcja zwłok wykazała, że wypadek był sfingowany, policjant został zamordowany przez nieznanych sprawców.

16 VI – Rada Ministrów, na wniosek ministra spraw wewnętrznych, podjęła uchwałę o utworzeniu dyrekcji policji w Katowicach, Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów – przyp. J. Pac.) i Bielsku.

25 VI – W związku z przyjęciem przez Sejm (większością jednego głosu) wniosku posła Popiela (NPR) o zmniejszenie budżetu Policji o symboliczne 100 zł, zaprotestował komendant główny PP insp. Marian Borzęcki, składając na ręce ministra SW prośbę o dymisję. Została odrzucona.

26 VI – Z funduszy uzyskanych z loterii fantowej, zorganizowanej przez Komendę PP Okręgu II Łódzkiego, wyposażono w aparaturę rentgenowską miejscowe ambulatorium policyjne. Dzięki temu stało się ono jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Łodzi.

28 VI – W KG PP odbyło się pierwsze walne zgromadzenie delegatów komend okręgowych PP, na którym wybrano Zarząd Policyjnego Domu Zdrowia, w składzie 6 członków (insp. Krzymuski, ref. Goliszewski, st. przod. Pilitowski, nadkom. Dąbrowski, kom. Hornung, nadkom. Kuczyński).

40 LAT TEMU

Czerwiec 1974

4–8 VI – XI Centralna Spartakiada Szkół resortu spraw wewnętrznych odbyła się w obiektach słupskiej szkoły MO. Rywalizowało 11 drużyn reprezentujących poszczególne szkoły i wojewódzkie ośrodki szkolenia w strzelaniu, wieloboju, piłce siatkowej i judo. W ogólnej punktacji zwyciężyła drużyna Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie, przed szkołami podoficerskimi w Słupsku i Pile. Najlepszym wieloboistą okazał się Franciszek Furs z WSO w Szczytnie.

7–9 VI – Koło Rodziny Milicyjnej przy KP MO w Zgorzelcu zorganizowało – z okazji jubileuszu XXX‑lecia PRL oraz powstania organów porządku i bezpieczeństwa – I Zlot Młodzieży: synów i córek funkcjonariuszy oraz pracowników aparatu partyjnego woj. wrocławskiego (zdj. obok). W programie imprezy było m.in. zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wizyta w kopalni i elektrowni „Turów” oraz wycieczka do Goerlitz (NRD).

18 VI – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu nadała tytuł doktora nauk prawnych kpt. mgr Wiesławie Hanausek – inspektor wydziału szkolenia i doskonalenia zawodowego KW MO w Krakowie za pracę „Kryminalistyczne aspekty zagrożenia toksykomanią w Polsce”. Promotorem był doc. dr A. Szwarc, kierownik Zakładu Kryminalistyki poznańskiego uniwersytetu.

25 VI – Szkoła Podoficerska MO w Słupsku odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi w wychowywaniu ofiarnych, zaangażowanych społecznie i zawsze gotowych do spieszenia obywatelom z pomocą funkcjonariuszy. Medal wręczył minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski, w obecności wiceministra SW gen. bryg. doc. dr. Tadeusza Pietrzaka.

20 LAT TEMU

Czerwiec 1994

• W operacji „Zapora III”, przeprowadzonej na terenie całego kraju, uczestniczyło około 12 tys. policjantów, funkcjonariusze Służby Celnej, Straży Granicznej, a także pracownicy Państwowej Inspekcji Handlowej, Urzędów Kontroli Skarbowej i innych instytucji kontrolnych. Ujawniono mienie mające związek z przestępstwami o ogólnej wartości ponad 30 mld zł, nałożono blisko 21 tys. mandatów, wszczęto 513 postępowań przygotowawczych.

24 VI – Zarzut dokonania w Warszawie 26 rozbojów, w tym 5 ze skutkiem śmiertelnym, postawił prokurator 30-letniemu Henrykowi R., mieszkańcowi Konstancina. „Łomiarz”, jak go określiła stołeczna prasa, terroryzował Warszawę w latach 1992–1993. Napadał na starsze kobiety, uderzając je w głowę twardym narzędziem.

25 VI – Podczas wykonywania skoków spadochronowych na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu zginął tragicznie st. sierż. Robert Stefanik (zdj. obok), funkcjonariusz Kompanii Antyterrorystycznej KWP w Krakowie. Miał 36 lat, osierocił czworo małych dzieci.

25 VI – Zakończyła się kolejna tura negocjacji między policyjnymi związkowcami oraz kierownictwem służbowym Policji. Brał w nich udział również przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych. Podpisano „Porozumienie w sprawie zmiany stawki uposażenia i stawek pieniężnych przysługujących policjantom” oraz „Protokół rozbieżności”.

29 VI – Weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent (Dz.U. nr 79 z 1994 r.).

oprac. Jerzy Paciorkowski

zdj. „GAiPP”, „WSN”, Księga Pamięci KGP