Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjantki są potrzebne

– Nie mam wątpliwości, że kobiety są potrzebne na wszystkich szczeblach i stanowiskach służbowych, jeśli mają odpowiednie cechy i kompetencje – mówił nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji, podczas konferencji „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”, która odbyła się 16–17 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Kobiety w polskiej policji służą od 1925 r. Na początku pracowały w pionie kryminalnym. Zajmowały się zwalczaniem przestępstw skierowanych przeciwko kobietom, rodzinie, małoletnim i nieletnim.

– Już wtedy były bardzo dobrze przygotowane do pełnienia służby – powiedziała mł. insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Dzisiaj policjantki wykonują zadania we wszystkich rodzajach służb: prewencyjnej, kryminalnej oraz wspomagającej. Funkcjonariuszki patrolują ulice, czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pracują w laboratoriach kryminalistycznych, wykładają w szkołach policyjnych, prowadzą prelekcje dla uczniów, a także są dzielnicowymi i przewodniczkami psów służbowych.

STATYSTYKI

Na początku marca 2014 r. policjantki stanowiły 14,86 proc. ogółu zatrudnionych funkcjonariuszy. W Policji pracuje także kilkanaście tysięcy kobiet na stanowiskach cywilnych. W Straży Granicznej kobiety stanowią blisko jedną czwartą funkcjonariuszy. Najmniej procentowo kobiet jest w wojsku, bo około 3 proc. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kobiety pracują zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

– Obecnie na 24 jednostki organizacyjne CBA 6 kobiet jest dyrektorami lub zastępcami, a 13 naczelnikami – mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W Policji na stanowiskach decyzyjnych jest około 3,2 proc. kobiet. Ubiegły rok pokazał, że liczba kobiet startujących w konkursach na stanowiska kierownicze nie przekroczyła 10 proc.

– Wyzwaniem dla naszej formacji jest większy nacisk na aktywizowanie kobiet do zajmowania wyższych stanowisk służbowych i zachęcenie do stawania w szranki podczas konkursów – stwierdził na konferencji nadinsp. Marek Działoszyński.

WARTOŚCIOWE I NIEZBĘDNE

– Spółki, które mają w zarządach kobiety, działają lepiej. Ich zatrudnianie daje lepsze wyniki ekonomiczne – uważa Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, która przekonuje, że pań powinno być więcej także w Policji.

Mł. insp. Gerard Bah, pełnomocnik komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. ochrony praw człowieka, apeluje, aby przypominać, że kobiety w Policji są wartościowe i niezbędne. Podinsp. Izabela Wiciak z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która była moderatorem i prelegentem na konferencji, zaznacza, że potencjał kobiet powinien być lepiej wykorzystywany, bo mają one bardzo dobre kwalifikacje.

69,4 proc. policjantek ma ukończone studia, a pozostałe 30,6 proc. ma wykształcenie średnie. Dr Leszek Buller z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreśla, że kobiety i mężczyźni powinni się nawzajem uzupełniać.

RÓWNE SZANSE

Nadinsp. Marek Działoszyński powiedział na konferencji, że w strukturze KGP powstaje zespół ds. strategii równych szans, w celu opracowania i wdrożenia w Policji trwałego systemu diagnozującego potrzeby i oczekiwania w zakresie równych szans i równego traktowania ze względu na płeć.

W chwili pisania tego tekstu był już przygotowany projekt decyzji w sprawie powołania zespołu ds. strategii równych szans w Policji. Jego powołanie wynika z krajowych oraz międzynarodowych regulacji prawnych, które wprowadzają równość szans dla kobiet i mężczyzn w życiu społeczno‑zawodowym. Członkowie zespołu, który będzie składał się z kobiet i mężczyzn, będą reprezentowali Policję w gremiach krajowych i zagranicznych zajmujących się równym traktowaniem. Będą także analizowali akty prawne oraz wewnętrzne procedury policyjne pod kątem istnienia regulacji dyskryminujących osoby ze względu na płeć.

– Kariery kobiet w Policji wpisują się w naturalny krajobraz służby policyjnej. Jestem dumny z tego, że w swoich kadrach mianowałem pierwszą komendant wojewódzką – stwierdził komendant główny Policji.

ARTUR KOWALCZYK
artur.kowalczyk2@policja.gov.pl