Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ujednolicone postępowanie w sprawach nieletnich

2 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zakładają m.in. ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich.

Ustawodawca wprowadził do ustawy w dziale III rozdział 1a „Przebieg postępowania”. Znowelizowany akt prawny nadał także nowe brzmienie rozdziałowi 7 w dziale III, który dotyczy postępowania odwoławczego. Ustawa jest wynikiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które wskazywały na podwyższenie gwarancji procesowych i wzmocnienie pozycji nieletniego w postępowaniu wszczętym wobec niego z powodu jego demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego.

Link do ustawy:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001165

ArtK