Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

CBŚP w uzgodnieniach międzyresortowych

Do uzgodnień międzyresortowych trafiła nowelizacja ustawy o Policji, która ma wyłączyć Centralne Biuro Śledcze ze struktury Komendy Głównej Policji i utworzyć z niego jednostkę organizacyjną Policji. Jej szefa, tak jak komendantów wojewódzkich Policji, będzie powoływał minister spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego.

Ta zmiana pociąga za sobą wiele zmian, poczynając od powiększenia zakresy zadań Policji określonych w art. 1 ustawy o Policji.

Projekt poszerza zakres obowiązków Policji, dopisując punkt 4a w art. 1 ust. 2, który do podstawowych zadań dokłada fizyczne zwalczanie terroryzmu przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków. Zapis ten sankcjonuje stan faktyczny, w którym Policja, głównie CBŚ i jednostki antyterrorystyczne, zwalcza zagrożenie terrorystyczne mimo braku jasno sformułowanej podstawy prawnej. 

Do ustawy dopisany został także artykuł 5a, który definiuje CBŚP jako jednostkę organizacyjną Policji służby śledczej, wykonującą wyodrębnione zadania Policji na obszarze całego kraju. Zgodnie z tym samym artykułem CBŚP będzie kierował komendant CBŚP, który jako organ Policji będzie podlegał komendantowi głównemu Policji i będzie przełożonym policjantów CBŚP.

Aby rozwiać wątpliwości, czy obecny, zdaniem ustawodawcy racjonalny, system uwzględniania w budżetach komend wojewódzkich wydatków i dochodów związanych z funkcjonowaniem zarządów zamiejscowych CBŚ będzie możliwy także po przekształceniu w CBŚP w samodzielną jednostkę organizacyjną, dodano w art. 13 ustęp 1b, w którym taką możliwość pozostawiono.  

Komendant CBŚP otrzyma takie same uprawnienia, jakie mają obecnie komendanci wojewódzcy i komendant stołeczny, m.in. do wnioskowania o zarządzenie bądź zarządzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, wnioskowania do różnych organów o udostępnienie posiadanych przez nie informacji lub też upoważniania policjantów do uzyskiwania od operatorów danych telekomunikacyjnych i danych osób korzystających z usług pocztowych.  

Komendant CBŚP uzyska też takie same uprawnienia kadrowe, jakie posiadają komendanci wojewódzcy w zakresie mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

Szef nowej jednostki uzyska także uprawnienie, do tej pory zarezerwowane tylko dla komendanta głównego Policji. Chodzi o wyrażanie zgody, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia.

Uzyskanie przez szefa CBŚP statusu organu Policji pozwoli mu też, w myśl art. 19 ust 2. Ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U. nr 29 poz. 153 z  2010 r. j.t.) bezpośrednio otrzymywać informacje kryminalne z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.

Nowelizacja reguluje także status policjantów i pracowników służących i pracujących w CBŚ w chwili przekształcenia go w CBŚP. Jedni w chwili wejścia w życie ustawy, co ma nastąpić 14 dni od jej ogłoszenia, staną się z mocy prawa policjantami, drudzy pracownikami Centralnego Biura Śledczego Policji przy zastosowaniu w stosunku do pracowników zapisów art. 231 Kodeksu Pracy.

Ministerstwa na zgłaszanie uwag do projektu dostały czas do 15 listopada.

KK

Pliki do pobrania