Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Standard komend opracuje zespół MSW

Minister Jacek Cichocki powołał Zespół do spraw „Programu standaryzacji komend i komisariatów policji”. Zespół powołany przez szefa MSW opracuje i wdroży program oraz będzie sprawował nadzór nad jego realizacją. Program standaryzacji zakłada systematyczną poprawę jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Program będzie realizowany w latach 2013-2015.

W wyniku realizacji programu ma powstać jednolity standard pomieszczeń, w których obywatele zgłaszają swoje sprawy oraz stanu technicznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów policji. Takich jednostek policji jest w kraju najwięcej, tu pracuje większość, bo 75% policjantów i pracowników cywilnych, a za ich pośrednictwem obywatele najczęściej kontaktują się z Policją. Stąd potrzeba standaryzacji infrastruktury komend powiatowych, miejskich i rejonowych policji jest najpilniejsza.

Przewodniczącym zespołu został Michał Deskur, podsekretarz stanu w MSW, a członkami zespołu dyrektorzy: Departamentu Nadzoru MSW, Departamentu Budżetu MSW, Departamentu Prawnego MSW oraz Biura Administracyjno-Finansowego MSW. Obsługę merytoryczną zespołu zapewni także Komenda Główna Policji.

Zespół opracuje program standaryzacji komend miejskich, powiatowych i rejonowych oraz komisariatów policji. Gdy program standaryzacji będzie gotowy, zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie infrastruktury zewnętrznej budynków komend policji oraz przestrzeni wewnątrz budynku, gdzie przyjmowani są obywatele. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni m.in. architekci. Oprócz tego zespół przygotuje wytyczne dotyczące opisu miejsca pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Następnie komendant główny policji przedstawi zespołowi projekty inwestycyjne, wymagające remontów bądź budowy. Lista inwestycji, które będą realizowane ze środków finansowych pochodzących z programu standaryzacji zostanie opracowana przez komendanta głównego policji, na podstawie propozycji przesłanych przez komendy. Projekty zostaną ocenione przez członków zespołu i wybrane, na podstawie kryteriów opracowanych w ramach programu standaryzacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie sprawowało nadzór nad realizacją inwestycji.

Przewodniczący zespołu będzie mógł powoływać grupy eksperckie, które będą mogły pomóc w przygotowaniu projektu.

Zespół opracuje szczegółowe rozwiązania dotyczące programu, w tym, w szczególności: cel i priorytety programu, okres realizacji i zasady finansowania, kryteria i procedury klasyfikowania zadań do realizacji, a także sposób monitorowania, jak program jest realizowany.

Standaryzacja komend miejskich, powiatowych i rejonowych policji jest priorytetem resortu spraw wewnętrznych na najbliższe miesiące i lata. Proces standaryzacji obsługi obywateli oraz infrastruktury policyjnych komend i komisariatów średniego szczebla będzie przeprowadzany w latach 2013-2015.

Jak poinformował minister Jacek Cichocki na początku 2013 roku będzie dostępna lista komend objętych standaryzacją wraz z przewidywanym kosztorysem wydatków. Zakłada się, że w przeciągu 3 najbliższych lat zostanie zrealizowanych około 200-300 projektów. Zgodnie z expose premiera Donalda Tuska, na realizację projektu w latach 2013-2015 zaplanowano około 1 mld zł. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane te projekty, które będą wymagały gruntownych remontów oraz wybudowane zostaną nowe obiekty. Pieniądze te będą pochodzić w 75% z budżetu państwa, z rezerwy celowej zarządzanej przez szefa MSW oraz z budżetu policji. W 2013 roku policja otrzyma z budżetu państwa na ten cel 250 mln zł. Pozostałe 25% będzie pochodzić z innych funduszy, na przykład z funduszu ochrony środowiska.

Dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych priorytetem będzie dofinansowanie w szczególności struktur powiatowych policji.

Aktualnie komendy powiatowe, miejskie, rejonowe, a także komisariaty policji nie mają jednolitego standardu, różnią się pod względem obsługi obywateli oraz z punktu widzenia wyposażenia oraz wyglądu poszczególnych komend.

Dotychczas w latach 2007-2009 na modernizację obiektów policyjnych przeznaczono 1 mld 300 mln zł. W tym czasie wyremontowano lub wybudowano około 170 obiektów, w dużej części na poziomie komend średniego szczebla.

Źródło: MSW