Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prace nad nowelizacjami dwóch rozporządzeń

Podsekretarz stanu w MSW Michał Deskur wyraził zgodę na procedowanie nowelizacji dwóch rozporządzeń: w sprawie umundurowania policjantów oraz dotyczącego równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

Prace nad rozporządzeniem w sprawie umundurowania dotyczą jedynie paragrafów 40 i 54, mówiących o sposobie noszenia odznak policyjnych Skoczek Spadochronowy Policji i Szabla Honorowa Policji oraz o przedłużeniu do końca 2014 r. okresu przejściowego, w którym dopuszcza się noszenie dotychczasowego umundurowania służbowego. Drugie rozporządzenie, nad którym mają trwać prace nowelizacyjne, dotyczy równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

Wiceminister Deskur nie wyraził natomiast zgody na kontynuowanie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Nie zostaną też wprowadzone planowane zmiany dotyczące:

- skrócenia okresu używalności przedmiotów noszonych przez policjantów oddziałów prewencji Policji oraz policjantów pełniących służbę w komórkach poczty specjalnej, co w konsekwencji powodowałoby zwiększenie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla tych grup funkcjonariuszy;

- wprowadzenia jednakowego okresu używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez policjantów, którym powierzono opiekę nad psem służbowym;

- wykazu przedmiotów podlegających zwrotowi w przypadku zwolnienia ze służby policjanta mianowanego na stałe, w tym m.in. znaku identyfikacji indywidualnej.

AW