Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiany w pdoz (Nr 90 / 09.2012)

Od 8 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowe zarządzenie dotyczące wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

Wprowadzone rozwiązania obejmują przede wszystkim nową organizację nadzoru, uzupełnione obowiązki policjanta wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji do pełnienia służby w pomieszczeniu, dyżurnego zmiany, a także pracownika wykonującego zadania związane z funkcjonowaniem pomieszczenia oraz zmienione kwestie związane z dokumentacją służbową.

ORGANIZACJA SŁUŻBY

Zgodnie z zarządzeniem kierownik jednostki organizuje służbę w taki sposób, aby w pomieszczeniu pełnił ją co najmniej jeden policjant. Kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant może też, jeśli uzna to za konieczne dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia, skierować dodatkowych policjantów do służby w tym miejscu. W przypadku, gdy pomieszczenie dzieli się na oddziały, kierownik jednostki organizuje służbę w taki sposób, aby na każdym oddziale pełnił ją co najmniej jeden policjant. Jeżeli w skład pomieszczenia wchodzi więcej niż jeden oddział, dodatkowo służbę pełni dyżurny zmiany.

Kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant albo dyżurny jednostki sprawuje nadzór nad pełnieniem służby w pomieszczeniu.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WSPOMAGAJĄCYCH

W niewielkim stopniu zmodyfikowano obowiązki pracowników, którzy są kierowani przez kierownika jednostki do pracy w pomieszczeniach i mają wspomagać policjantów w wykonywaniu przez nich zadań.

Należy do nich m.in:

1) prowadzenie magazynu rzeczy przekazanych do depozytu;
2) obsługa urządzeń monitorujących, z wyjątkiem służących do obserwowania i rejestrowania obrazu – w przypadku, gdy pomieszczenie zostało wyposażone w takie urządzenia;
3) przegląd wyposażenia pomieszczenia oraz poprawności działania znajdujących się w nim urządzeń, w tym urządzeń wpływających na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy w pomieszczeniu przebywa osoba skazana, tymczasowo aresztowana, zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia (wtedy taki przegląd może wykonywać wyłącznie policjant);
4) zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania pomieszczenia policjantowi pełniącemu w nim służbę, dyżurnemu jednostki lub bezpośredniemu przełożonemu;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika jednostki lub wyznaczonego przez niego policjanta.

DOKUMENTACJA SŁUŻBOWA

Zmniejszono zakres wymaganej dokumentacji służbowej. Zarządzenie wskazuje dwie kategorie obowiązkowych dokumentów:

1) dokumenty wymagane do przyjęcia lub zwolnienia z pomieszczenia osoby zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia, dokumenty wymagane do przekazania lub wydania osoby zatrzymanej oraz dokumentacja medyczna – prowadzone i przechowywane odrębnie dla każdej z osób;
2) książka przebiegu służby, którą prowadzi policjant pełniący służbę w pomieszczeniu, a w przypadku gdy pomieszczenie dzieli się na oddziały, również dyżurny zmiany.
W książce odnotowuje się przebieg służby, wydarzenia w jej trakcie, a także takie informacje, jak:
1) rozpoczęcie i zakończenie służby;
2) przyjęcie osoby do pomieszczenia, w tym również w ramach przerwy w konwoju albo doprowadzeniu;
3) wydanie, przekazanie lub zwolnienie osoby z pomieszczenia;
4) zdarzenie w pomieszczeniu z udziałem osoby w nim umieszczonej, skutkujące śmiercią, ucieczką lub zamachem w celu uwolnienia tej osoby albo zamachem na życie lub zdrowie człowieka, skutkującym jego hospitalizacją, zwane „wydarzeniem nadzwyczajnym”;
5) przeniesienie osoby do innego pokoju wraz z podaniem przyczyny przeniesienia;
6) zadania wykonywane przez pracowników wspomagających.

W sytuacji, gdy w skład pomieszczenia wchodzi więcej niż jeden oddział, książkę przebiegu służby prowadzi się odrębnie dla pomieszczenia i oddziałów.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Tak jak według dotychczasowych przepisów, do pomieszczenia nie wolno wnosić przedmiotów, których użycie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. W związku z tym policjanci oraz pracownicy wykonujący w pomieszczeniu swoje zadania zobowiązani są pozostawić poza nim tego typu przedmioty, a także odpowiednio zabezpieczoną broń, legitymację służbową, znak identyfikacji indywidualnej i telefon komórkowy.

Nowe zarządzenie przewiduje jednak, że powyższych wymagań nie stosuje się wobec policjantów oraz innych funkcjonariuszy organów ścigania wchodzących do pomieszczenia w celu przyjęcia, przekazania lub wydania osoby zatrzymanej, doprowadzonej w celu wytrzeźwienia lub konwojowanej.

Do nowych obowiązków dyżurnego należy:

1) zapoznanie umieszczonej w pomieszczeniu osoby zatrzymanej z przysługującymi jej z tytułu zatrzymania uprawnieniami wynikającymi z kodeksu postepowania karnego lub innych ustaw, niezwłocznie po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku oraz przedłożenie jej protokołu zatrzymania osoby lub jego kopii w celu potwierdzenia faktu zapoznania się z tymi uprawnieniami przez złożenie podpisu;

2) odmowa przyjęcia, przekazania, wydania lub zwolnienia osoby zatrzymanej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia, przekazania, wydania lub zwolnienia tej osoby, oraz odnotowanie tych czynności w książce przebiegu służby.
Rozdzielono także procedurę działania w wypadku śmierci albo ucieczki osoby przyjętej. W sytuacji śmierci kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant albo dyżurny jednostki uzgadnia z prokuratorem prowadzącym postępowanie w sprawie śmierci tej osoby sposób postępowania z jej depozytem.

Natomiast jeżeli doszło do ucieczki, policjant pełniący służbę w pomieszczeniu, a w przypadku gdy pomieszczenie dzieli się na oddziały – dyżurny zmiany, uzgadnia z kierownikiem jednostki (lub wyznaczonym przez niego policjantem albo dyżurnym jednostki) tryb postępowania z pozostawionym w pomieszczeniu depozytem.

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY W NADZORZE

Zarządzenie weszło w życie 8 sierpnia 2012 r. , wyjątek stanowi przepis dotyczący koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pdoz. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami zajmowały się tym komórki organizacyjne komend wojewódzkich (stołecznej) Policji właściwe do spraw prewencji. Taki stan będzie obowiązywał do 31 grudnia 2012 r. Od 1 stycznia 2013 r. przejmą to komórki organizacyjne właściwe do spraw konwojowych.

AWz

Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 42


Inne zmiany w prawie:

24 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 czerwca 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji, Dz.U. z 2012 r., poz. 774. Nowe brzmienie nadano oświadczeniu o stanie majątkowym policjanta.

2 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 lipca 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego funkcjonariusza, Dz.U. z 2012 r., poz. 875.

3 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 17 lipca 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom, Dz.U. z 2012 r., poz. 884.

15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2012 r., poz. 161. Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania lub utraty, a także właściwość organów w tych sprawach.

21 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 lipca 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, Dz.U. z 2012 r., poz. 899.