Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

HAT TRICK 2012

1 czerwca 2012 r. policyjna operacja pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” weszła w fazę bezpośredniej realizacji. Policyjne Centrum Dowodzenia oraz sztaby dowódców siedmiu podoperacji działają całodobowo. Czas służby związanej z zabezpieczaniem Euro 2012 powinien być od 1 czerwca odrębnie ewidencjonowany. Poniżej przedstawiamy zalecenia Biura Kadr i Szkolenia KGP w sprawie rozliczania czasu służby w dniach 1-30 czerwca 2012 r.

Wprowadzony do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 31 sierpnia 2011 nr 217, poz. 1280) przepis art. 68f ust. 1 stanowi podstawę do wypłaty zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego policjantom, których czas służby został przedłużony ze względu na realizację, w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r., zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012.

Konieczne jest odrębne ewidencjonowanie czasu służby za okres 1–30 czerwca 2012 r. w stosunku do policjantów realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012. Ewidencję tę mają prowadzić przełożeni właściwi w sprawach osobowych (dowódcy akcji policyjnych) lub kierownicy komórek organizacyjnych przez nich wyznaczeni. Będzie to się odnosiło zarówno do policjantów pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w ramach akcji policyjnych, jak też policjantów delegowanych.

Przy rozliczaniu czasu służby ma być uwzględniany czas przejazdu z dotychczasowego miejsca pełnienia służby przez policjanta do miejsca jego zakwaterowania od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (np. z Kielc do Warszawy) i czas powrotu. Natomiast czas mijający od momentu wyjazdu z miejsca zakwaterowania do chwili powrotu w to miejsce (np. z OPP w Piasecznie do Warszawy i powrót do OPP w Piasecznie) w celu realizacji zadań służbowych jest czasem służby. Okres przypadający między powrotem z realizacji zadań do miejsca zakwaterowania a kolejnym wyjazdem nie może być uznawany za czas służby.
W przypadku, gdyby środki finansowe nie pokrywały skutków sfinansowania uprawnień funkcjonariuszy służb do ekwiwalentu, za wszystkie godziny wypracowane w ramach przedłużonego czasu służby, dla każdego uprawnionego funkcjonariusza, obniża się wymiar godzin, za które wypłaca się ekwiwalent, proporcjonalnie do wymiaru, w jakim środki umożliwiają sfinansowanie tych uprawnień ogółem.

W takim przypadku za pozostały, przedłużony czas służby funkcjonariuszowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 12 ust. 4 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw).

Przypomnijmy, że wymieniona na wstępie ustawa uprawnia do ekwiwalentu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, których czas służby podczas realizowania zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Euro 2012 przekracza ustawowo określoną tygodniową normę – w przypadku policjantów ponad 40 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę przedłużonego czasu służby ustalono ekwiwalent w wysokości 1/172 przeciętnego wynagrodzenia funkcjonariuszy (wg obliczeń redakcji to 23,47 zł). Na ten cel przeznaczono ponad 21 mln złotych.

oprac. AWz, IF