Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe zarządzenie o ceremoniale policyjnym

25 maja 2012 r. nadinsp. Andrzej Rokita, zastępca komendanta głównego Policji, podpisał zarządzenie nr 122 w sprawie ceremoniału policyjnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr 287 poz. 1687, nr 217 poz. 1280 i nr 1371) wprowadza się do użytku służbowego w Policji ceremoniał policyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Traci moc zarządzenie nr 1598 komendanta głównego Policji z 30 lipca 1998 r. w sprawie metod i form organizacji oraz przebiegu uroczystości policyjnych.

Zarządzenie nr 122 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe zarządzenie dostępne jest pod adresem:

http://edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2012/27/akt.pdf