Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pojazdy nienormatywne

Zmienią się przepisy dotyczące poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych między innymi Policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mając na względzie porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego proponuje wprowadzenie obowiązku tworzenia planu przejazdu pojazdu nienormatywnego, który nakłada się na organizatora transportu. Według projektu może nim być między innymi kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji. Natomiast kierujący pojazdem musi posiadać przy sobie potwierdzoną za zgodność kopię planu przejazdu dla potrzeb kontroli ruchu drogowego.

W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań zgłoszenie przejazdu pojazdu nienormatywnego ma charakter zewnętrzny i jest adresowane do komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji. Zgłoszenia można dokonać za pomocą telefaksu lub innych środków komunikacji elektronicznej (e-mail), ale nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem przejazdu.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Oprac. AW

Projekt rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej (w brzmieniu skierowanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wyznaczonym 7 dniowym terminem na zgłaszanie uwag)

Pliki do pobrania