Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Drogi transeuropejskie

31 maja br. wejdą w życie nowe przepisy regulujące funkcjonowanie tzw. transeuropejskiej sieci drogowej. Nakładają one na Policję dodatkowe zadania związane ze sprawozdawczością z wypadków.

Z każdego śmiertelnego wypadku drogowego, który miał miejsce w transeuropejskiej sieci drogowej, Policja będzie obowiązana sporządzić sprawozdanie. Zawarte w nim będą musiały zostać konkretne informacje:
1) możliwie dokładne określenie miejsca wypadku;
2) zdjęcia lub schemat miejsca wypadku;
3) data i godzina wypadku;
4) szczegółowy opis miejsca i okoliczności wypadku: rodzaj terenu, rodzaj drogi, rodzaj skrzyżowania, w tym informacje dotyczące sygnalizacji, liczby pasów ruchu, oznakowania poziomego drogi, oświetlenia, warunków pogodowych, ograniczenia prędkości, przeszkód na poboczu drogi;
5) dane opisujące skutki wypadku: liczbę zabitych i rannych w wypadku;
6) charakterystyka uczestników wypadku: wiek, płeć, obywatelstwo, poziom alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, stosowanie lub niestosowanie wyposażenia ochronnego;
7) dane dotyczące pojazdów uczestniczących w wypadku: rodzaj, wiek, wyposażenie ochronne oraz datę ostatniego badania technicznego;
8) informacje dotyczące rodzaju i przebiegu wypadku, z uwzględnieniem manewrów pojazdu i kierującego;
9) o ile jest to możliwe informacje dotyczące czasu przybycia służb ratowniczych oraz przyjęcia zgłoszenia.
Tak sformułowane sprawozdania powinny zostać przekazane do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w terminie do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.
Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o drogach publicznych transeuropejska sieć drogowa to sieć drogowa określona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

Oprac. AWz

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., poz. 472