Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

PRAWO 2012 Zmiany w przepisach (Nr 83 / 02.2012)

WESZŁO W ŻYCIE

31 grudnia 2011 r.

Bezpieczeństwo w górach

Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz Policji ma prawo skorzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w górach lub na trasach narciarskich. Uprawniony jest do tego bezpłatnie i poza kolejnością.

Zgodnie z nowymi przepisami Policja może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego danych z rejestru działań ratowniczych. Chodzi między innymi o takie informacje, jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, rodzaj doznanego urazu, rodzaj udzielonej pomocy, miejsce wypadku lub innego zdarzenia, imiona i nazwiska ratowników, data i czas przeprowadzenia działań ratowniczych.

Do ustawy wydano przepisy wykonawcze, które regulują kwestie znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych w górach i na trasach narciarskich oraz wyznaczania stopni trudności stoków zjazdowych i nartostrad.
(Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz.U. z 2011, nr 208, poz. 1241; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania, Dz.U. z 2011 r., nr 295, poz. 1752; oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Dz.U. z 2011 r., nr 295, poz. 1751)

1 stycznia 2012 r.

Zmiany w prawie pracy

Urlop wypoczynkowy za dany rok można wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie.

W 2012 roku można skorzystać z dłuższego niż w roku ubiegłym urlopu ojcowskiego – w wymiarze 2 tygodni.
(Ustawa z 16 września o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz.U. z 2011 r., nr 232, poz. 1378; oraz ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz.U. z 2010 r., nr 249, poz. 1655)

Dziennik Ustaw tylko elektronicznie

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

(Ustawa z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. nr 117, poz. 676)

Klauzule tajności

Zgodnie z nowymi definicjami przez dokument elektroniczny należy rozumieć materiał utrwalony na informatycznym nośniku danych lub przetwarzany w systemie teleinformatycznym. Jeśli chodzi o dokumenty nieelektroniczne, to są one utrwalane na nośnikach innych niż informatyczny nośnik danych. Nowe rozporządzenie wprowadza też pojęcie metryki dokumentu elektronicznego. Jest to zestaw informacji, powiązanych z tym dokumentem lub umieszczonych na nim, stanowiących jego oznaczenie.

Nowa regulacja rozróżnia sposoby postępowania z dokumentami elektronicznymi i nieelektronicznymi. Dotyczy to między innymi informacji, które mają być wskazane w oznaczeniu materiałów, kwestii związanych z dopuszczeniem kopiowania lub udzielania informacji o treści dokumentu, a także sposobów zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

W przypadku, gdy poszczególnym częściom materiału zostały nadane różne klauzule tajności bądź gdy niektóre z tych części są jawne, wyodrębnione części oddziela się oznaczeniem odpowiedniej klauzuli tajności wskazanej w pełnym brzmieniu lub określeniem „jawne”. Części materiału zawierające tekst lub obraz oddziela się przez odpowiednie ich oznaczenie przed rozpoczęciem i po zakończeniu tekstu lub obrazu. Jeżeli poszczególnym częściom materiału zostały nadane różne klauzule tajności, materiał oznacza się klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności, jaką nadano części materiału.

Traci moc rozporządzenie z 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, Dz.U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692)

Ochrona zwierząt

W przypadkach niecierpiących zwłoki policjant (a także strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt) może odebrać zwierzę traktowane przez właściciela ze szczególnym okrucieństwem. Jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia. W przepisach przewidziano, że osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Nowa ustawa o ochronie zwierząt zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Osoba naruszająca ten zakaz podlega karze aresztu albo grzywny.
(Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2011 r., nr 230, poz. 1373)

25 stycznia

Bezpieczeństwo na morzu

Ustawy o bezpieczeństwie morskim, co do zasady, nie stosuje się do jednostek pływających Policji, ale mogą one zostać poddane jej określonym przepisom w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do prowadzenia poszukiwań i ratowania życia na morzu ma być utworzona Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Do jej zadań ma należeć poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności, które do tego doprowadziły. Służba ta, wykonując swoje działania, ma współdziałać z jednostkami organizacyjnymi Policji.

Zgodnie z art. 114 ustawy każdy, kto uzyska wiadomość o zagrożeniu życia ludzkiego na morzu, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym organów administracji morskiej, jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej bądź jednostki Policji.

Minister spraw wewnętrznych może określić organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji, rodzaje przeglądów i inspekcji oraz tryb ich dokonywania, a także rodzaje i wzory dokumentów jednostek pływających, uwzględniając specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te jednostki pływające.
(Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz.U. z 2011 r., nr 228, poz. 1368)


WEJDZIE W ŻYCIE

11 lutego

Kto może być kierowcą?

Nowe przepisy kompleksowo regulują sprawy związane z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania. I tak, dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

Wśród zadań Policji ustawa wymienia współpracę ze starostą w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców oraz współpracę z marszałkiem województwa przy okazji nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla osób, które chcą uzyskać prawo jazdy wybranej kategorii. Dodatkowo policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, może sprawdzić umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową.

Zgodnie z nowymi przepisami skierowanie na badanie psychologiczne w przypadku, gdy kierujący przekroczył liczbę 24 otrzymanych punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, następuje na podstawie informacji przekazanych przez Policję tylko do 31 grudnia 2012 r.

(Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. z 2011 r., nr 30, poz. 151)

Aleksandra Wzorek