Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Tryb zawieszania policjanta w czynnościach służbowych zmieniony

19 października weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające tryb zawieszania policjantów w czynnościach służbowych.

Najistotniejsza zmiana dotyczy paragrafu 5. Usunięto z niego punkt drugi, który nakładał obowiązek uchylania decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych, przez organ, który wydał ją w pierwszej instancji na podstawie ustawy o Policji przed ukończeniem postępowania karnego, w przypadku zastosowania wobec policjanta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych na podstawie KPK.

Zmiana art. 5 podyktowana została ochroną interesu służby, ponieważ w sytuacji uchylenia lub zmiany przez prokuratora środka zapobiegawczego (zawieszenie w czynnościach służbowych), organ uprawniony do zawieszania policjanta w czynnościach służbowych na podstawie art. 39 ustawy o Policji nie ma żadnej możliwości prawnej ponownego zastosowania tej instytucji.

W takiej sytuacji w poprzednim stanie prawnym mogła zaistnieć konieczność dopuszczenia do służby funkcjonariusza, wobec którego trwało postępowanie karne, a który ze względu na ciężar zarzutów nie powinien był wykonywać czynności służbowych.

Teraz obowiązkowo należy odwiesić w służbie policjanta tylko w jednej sytuacji: gdy ustały przesłanki uzasadniające zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych.

KK
 

Pliki do pobrania