Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowelizacja ustawy o Policji podpisana

Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o Policji, której celem jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskim pracowników, gwarantowanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

„1. Policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich. 2. Policjantowi nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wypoczynkowego” – tak brzmi art. 79 znowelizowanej ustawy o Policji.

Nowe regulacje przewidują także, że w przypadku zwolnienia policjanta (z przyczyn go niedotyczących) w czasie urlopu wychowawczego do końca okresu, na który urlop został przyznany funkcjonariuszowi będą wypłacane świadczenia pieniężne na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku wychowawczego oraz zachowane zostaną inne uprawnienia przewidziane w takich sytuacjach dla pracowników Policji.

PK