Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie czasu służby policjantów

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Powołany we wrześniu 2008 r. zespół, którego celem było opracowanie nowych rozwiązań, zaproponował m.in.:

Zdefiniować pojęcie „służba w porze nocnej”. Ma to być służba pełniona co najmniej przez cztery godziny w godzinach między 22:00 a 6:00.

Wydłużyć obligatoryjny czas wolny udzielany policjantowi po 8 godzinach służby pełnionej w zmianowym rozkładzie czasu służby z 10 do co najmniej 11 godzin lub 12 jeśli służba była pełniona w porze nocnej. W przypadku pracy w systemie 8-godzinnym zaproponowano ograniczenie liczby służb nocnych w miesiącu do dziesięciu.

Odstąpić od obligatoryjnego udzielania policjantom 24 godzin czasu wolnego po 12 godzinach służby pełnionej poza porą nocną na rzecz obligatoryjnego udzielania co najmniej 12 godzin czasu wolnego po takiej służbie. W takim przypadku jednak po każdych trzech kolejnych służbach udziela się policjantowi 24 godzin czasu wolnego.

Ograniczyć do ośmiu w miesiącu liczbę służb pełnionych w porze nocnej w 12-godzinnym systemie zmianowym.

Zapewnić policjantowi pełniącemu służbę w niedzielę i święta co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną sobotą lub poniedziałkiem.

Rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do wydania polecenia dotyczącego przedłużenia czasu służby policjanta o dyżurnego jednostki organizacyjnej policji.

Doprecyzować obowiązki policjanta w czasie dyżuru domowego poprzez wskazanie, że w ich ramach zawiera się pozostawanie w stałej łączności z jednostką oraz pozostawanie w gotowości do natychmiastowego stawienia się w miejscu pełnienia służby.

Zwiększyć wymiar dyżuru domowego do 24 godzin jeśli w danym dniu policjant nie pełni służby.

Rozszerzyć katalog osób zwolnionych ze służby w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w niedzielę i święta o jednego z rodziców w sytuacji gdy oboje są policjantami oraz o kobietę karmiącą dziecko piersią do momentu ukończenia przez dziecko 18 miesiąca życia.

Konsultacje w Komendzie Głównej Policji powinny zakończyć się w ostatnich dniach maja.

KK.