Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Propozycja zmian zatrudniania w kontyngentach

Zasady zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych i ich wynagradzania ulegną zmianie. Wśród zmian planowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania jest m.in. rozszerzenie katalogu stanowisk na jakim można zatrudnić pracownika kontyngentu policyjnego.

Do dotychczasowego katalogu obejmującego stanowisko lekarza, pielęgniarza (pielęgniarkę), specjalistę zespołu logistyki i kierowcy pojazdu będącego na wyposażeniu zespołu logistyki planuje się dopisać stanowisko eksperta, obserwatora.

Znowelizowane zostaną także zasady wynagradzania pracowników kontyngentów. Obecne rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia pracownika w wysokości 800 zł, lub – w pewnych warunkach – w wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Według planowanych przepisów pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne ustalone z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej na dany rok, w którym zawierana jest umowa o pracę na czas określony.

Wysokość mnożnika określa załącznik do projektu i tak dla lekarza wynosi on 2,0, dla pielęgniarza (pielęgniarki) – 1,4, dla specjalisty zespołu logistyki – 1,6, dla kierowcy pojazdu będącego na wyposażeniu zespołu logistyki – 1,5 i dla eksperta, obserwatora – 1,8.

Sytuacja pracowników zatrudnionych w kontyngencie policyjnym uczestniczących w akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcjach ratowniczych i poszukiwawczych lub humanitarnych, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych nie ulega zmianie. Tak jak dotąd będzie im przysługiwało wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w dotychczasowej wysokości i na dotychczasowych warunkach w przypadku pracownika Policji legitymującego się co najmniej dwuletnim stażem pracy w jednostkach organizacyjnych Policji, lub w wysokości i na warunkach określonych w umowie o pracę w przypadku osoby niebędącej pracownikiem Policji, która posiada specjalistyczne kwalifikacje.

Inaczej mają być też uregulowane kwestie odszkodowawczej. W myśl proponowanych przepisów pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, który w czasie wykonywania pracy poza granicami państwa doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w razie jego śmierci uprawnionym członkom jego rodziny, przysługuje niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wysokości i na zasadach określonych dla policjantów w przepisach o należnościach pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

KK.
 

Pliki do pobrania