Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Akty wykonawcze do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która po nowelizowaniu weszła w życie w sierpniu ub. roku, doczeka się aktów wykonawczych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało zespół monitorujący, który ma pomóc w końcowym dopracowaniu, w większości już gotowych, aktów wykonawczych do ustawy. W skład zespołu weszli ,oprócz przedstawicieli rządu i samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Renata Durda, Justyna Podlewska z Fundacji Dzieci Niczyje, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna, dyrektorka Fundacji Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska, prezes Krajowego Centrum Kompetencji Konrad Wojterkowski oraz prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak.

Ustawa wprowadziła zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmocniła ochronę ofiar przemocy, m.in. przez izolację sprawców od ofiar przemocy przez środki separujące (np. zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania), wprowadziła bezpłatną obdukcję, a także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy. Ustawa dała szersze uprawnienia pracownikom  socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, wprowadziła także wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

W związku z wejściem w życie ustawy różne resorty musiały opracować  stosowne rozporządzenia. Wśród nich także MSWiA, ws. procedury Niebieska Karta i ws. procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności związanych z odebraniem dziecka w przypadkach zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

ES