Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

O mundurówce, etatach i nagrodach

Czy policjant, który otrzymał nowy mundur, dostanie w tym roku mundurówkę, kiedy dotrą do funkcjonariuszy kolejne partie nowych uniformów i w jaki sposób zapewnić sprawne korzystanie z funduszu nagrodowego – te i inne kwestie poruszano podczas wtorkowej wideokonferencji zorganizowanej w Komendzie Głównej.

Podczas wtorkowej wideokonferencji Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk, przedstawił nowe zasady naliczeń etatowych w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 88. Zapewnił przy tym, że zmiany nie oznaczają zwolnień policjantów. Zapowiedział również, że 1 października br dokładnie przeanalizuje, czy nie zostały uszczuplone stany etatowe w komisariatach i komendach powiatowych.

Polecił też komendantom powiatowym rozważenie, w jaki sposób można jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać wszelkie środki karne, które przewiduje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Zaapelował do komendantów wojewódzkich i naczelników zarządów CBŚ o odpowiedni dobór policjantów, którzy trafiają do zespołów zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości pseudokibiców. Komendant podkreślił, że do takich zespołów powinni trafiać najlepsi i najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, gdyż tylko tacy są gwarancją skutecznej walki ze stadionowym bandytyzmem.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Trela skoncentrował się na zarządzaniu budżetem w 2011 r. Przypomniał, że w tym roku blisko 80  proc. z 8 – miliardowego budżetu Policji zostało przeznaczone na uposażenia policjantów i pracowników Policji. Kwotę 310 milionów zł zarezerwowano na różnego rodzaju świadczenia. Kwoty te pozwolą na bieżące wypłacanie policjantom i pracownikom uposażeń i należnych im świadczeń.

Komendant Trela poinformował również, że w 2011 roku planuje się wyposażenie 14 tys. funkcjonariuszy służby prewencyjnej w mundury nowego wzoru. 2,5 tys. takich mundurów trafi do policjantów ruchu drogowego, zaś 5,5 tys. do funkcjonariuszy z ogniw patrolowo – interwencyjnych. Dzięki temu 100% policjantów z komórek ruchu drogowego i patrolowo-interwencyjnych będzie wyposażonych w nowe uniformy. Pozostałe mundury zostaną przekazane do policjantów oddziałów prewencji Policji w Katowicach i do tych garnizonów, w których będą odbywały się mecze podczas Euro 2012. Ponad 2,5 tys. mundurów trafi do szkół Policji dla nowo przyjętych funkcjonariuszy. Komendant dodał, że realizacja dostaw umundurowania nowego wzoru w bieżącym roku przewidziana jest w dwóch transzach: pierwsza do połowy sierpnia, druga do 30 listopada 2011 roku.

Nadinsp. Trela odniósł się także do budzącej wiele wątpliwości kwestii, jaką jest wysokości mundurówki dla tych policjantów, którzy otrzymali nowe mundury. Komendant przypomniał, że równoważnik za umundurowanie jest świadczeniem o charakterze subsydiarnym. Uprawniony funkcjonariusz otrzymuje więc albo mundur, albo ekwiwalent pieniężny. Zatem wszyscy ci, którzy otrzymają umundurowanie w tym roku, otrzymają też mundurówkę jednorazowo pomniejszoną o roczną wartość otrzymanych przedmiotów, tj. o około 1 tys. zł.

Komendant przypomniał również, że na podpis ministra spraw wewnętrznych i administracji czeka rozporządzenie, które w konsekwencji spowoduje zróżnicowanie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, w zależności od rodzaju pełnionej przez policjanta służby. Rozporządzenie przewiduje, że skracany jest czas używalności mundurów dla tych policjantów, którzy na co dzień rzeczywiście używają munduru i pełnią służbę w takich warunkach, które narażają go na zniszczenie. Chodzi tu o policjantów ruchu drogowego, ogniw patrolowo – interwencyjnych, konwojowych, policji sądowej, a także funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych. Czas używania umundurowania służbowego zostanie skrócony z 4 do 3 lat. Dla policjantów służby kryminalnej i wspomagającej okres używania umundurowania zostanie wydłużony z 4 do 7 lat. Pozostałym policjantom służby prewencyjnej, pełniącym służbę w komórkach nie wymienionych wyżej, będzie przysługiwało umundurowanie służbowe zgodnie z dotychczasowym okresem używalności, czyli przez 4 lata. Ponadto policjantom z oddziałów prewencji będzie przysługiwał drugi komplet umundurowania ćwiczebnego.

Zmiany okresu używalności mundurów będą miały wpływ na wysokość przysługującego funkcjonariuszowi równoważnika. Jeżeli okres używalności mundurów został skrócony, policjanci otrzymają mundurówkę w wysokości 2.335,50 zł. Ci funkcjonariusze, którym wydłużono okres używalności mundurów – 1.787,30 zł, pozostali – na dotychczasowym poziomie 2.095,60 zł. Policjanci, którzy otrzymają umundurowanie nowego wzoru w tym roku, otrzymają też niższy ekwiwalent. Ich mundurówka zostanie pomniejszona (ale tylko w tym roku) o około 1 tys. zł.

Komendant Matejuk polecił też komendantom wojewódzkim, by rozważyli, w jaki sposób pomóc policjantom, którzy z różnych powodów otrzymali mundur w nieodpowiednim rozmiarze. Przywołał tu przykład rozwiązań przyjętych w KSP: policjant pobiera mundur, a jeżeli któryś z elementów umundurowania jest w nieodpowiednim rozmiarze, zgłasza ten fakt do wydziału zaopatrzenia, który prowadzi pewnego rodzaju bazę nie pasujących rozmiarów i stara się na podstawie tych informacji dopasować odpowiedni mundur i ułatwić wymianę między funkcjonariuszami.

Komendant przypomniał także uczestnikom wideokonferencji, że fundusz nagrodowy musi byś wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, że ze środków z tego funduszu należy nagradzać policjantów za szczególne zaangażowanie. Podkreślił też, że trzeba robić to niezwłocznie po wykonaniu danych czynności., dlatego limity kwot z funduszu nagrodowego należy jak najszybciej przekazać komendantom powiatowym. Dzięki temu będą oni mogli na bieżąco korzystać z funduszu nagrodowego.