Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowelizacja Kodeksu Karnego w Senacie

W trakcie rozpoczynającego się dziś posiedzenia Izby Wyższej, senatorowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy Kodeks Karny. Wśród zmian zaproponowanych przez Sejm znalazło się rozszerzenie katalogu przestępstw przeciwko wolności o tzw. staliking.

Nowy artykuł o numerze 190a będzie brzmiał następująco:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia
lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje
jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia
jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek
pokrzywdzonego.”.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

KK,