Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Biała służba

Pierwsze patrole narciarskie pojawiły się na terenie garnizonów śląskiego i podkarpackiego w 2003 r. W 2005 r. dołączyły Małopolska i Dolny Śląsk. Od 22 grudnia 2010 roku obowiązuje Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1834 w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich.

Do służby na stokach kierowani są policjanci dobrze jeżdżący na nartach, często z uprawnieniami instruktora narciarstwa, przeszkoleni przez GOPR lub TOPR, a także będący uczestnikami szkolenia w CAA Moena we Włoszech.

(...)

ZARZĄDZENIE NR 1834

3 grudnia 2010 r. komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podpisał Zarządzenie nr 1834 w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich, które weszło w życie z dniem 22 grudnia. Treść zarządzenia na policja.pl/portal/pol/173/.

W zarządzeniu tym uregulowane zostały m.in. kwestie dotyczące:

– terminów rozpoczęcia i zakończenia służby patrolowej przez narciarskie patrole Policji, o czym ma decydować komendant powiatowy Policji w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji;
– zakresu informacji, jakie powinny zostać przekazane do komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach prewencji, oraz terminów przekazania;
– możliwości wyznaczenia przez komendanta wojewódzkiego Policji policjanta odpowiedzialnego na terenie jednostki organizacyjnej Policji za koordynację służby na zorganizowanych terenach narciarskich, wskazując jego podstawowe zadania, co ma sprzyjać zapewnieniu sprawnej i efektywnej organizacji służby w tym obszarze;
– informacji, jakie powinna zawierać „Charakterystyka zorganizowanego terenu narciarskiego”, a także wskazano miejsce przechowywania tego dokumentu;
– składu patrolu, co najmniej dwóch policjantów. Dopuszczono, pod warunkiem zapewnienia stałej obecności patrolu wspierającego za zgodą bezpośredniego przełożonego, do pełnienia służby w patrolu jednoosobowym lub w patrolu składającym się z policjanta i przedstawiciela podmiotu pozapolicyjnego;
– pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich przez policjanta, który ukończył doskonalenie lokalne z zakresu metod i form pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich;
– zadań, które powinni wykonywać policjanci wchodzący w skład patrolu narciarskiego Policji;
– taktyki oraz metody pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich.

(....)

oprac. Biuro Prewencji KGP

Jest to fragment artykułu. Całość w tradycyjnej, drukowanej wersji miesięcznika „Policja 997”.