Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czynności operacyjne w Sejmie

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o Policji, to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Nowelizacja ma dotyczyć stosowania przez: Policję, CBA, ABW, Wywiad i Kontrwywiad Wojskowy, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną i wywiad skarbowy czynności operacyjnych, takich jak: podsłuchy, obserwacja czy pozyskiwanie bilingów rozmów telefonicznych.

Jak piszą projektodawcy w uzasadnieniu "Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli sądu lub prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi organów ścigania, poddanymi kontroli sądu lub prokuratora, a ingerującymi w prawo obywatela do prywatności oraz zapewnienie chronionych prawem interesów osób trzecich.”

Projekt przewiduje zmiany m.in. w ustawie o Policji. Celem zmian w przepisach dotyczących kontroli operacyjnej ma być usprawnienie procedury postępowania w tych wszystkich wypadkach, gdy wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej zgłasza komendant główny Policji.

Projekt wprowadza też instytucję „zgody następczej” w przypadku, gdy utrwalone zapisy rozmów wskazują na fakt popełnienia przestępstwa, które nie było przedmiotem postanowienia sądu o zarządzeniu kontroli albo, gdy takie przestępstwo popełniła osoba, która nie była wymieniona w tym postanowieniu. Prokuratorski wniosek do sądu o wykorzystanie w postępowaniu dowodów tak utrwalonych będzie mógł dotyczyć jedynie najpoważniejszych przestępstw i ma być ograniczony dwumiesięcznym terminem, który biegnie od daty zakończenia kontroli operacyjnej.

P.Ost. / Sejm
 

Pliki do pobrania