Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prewencja inaczej

Nowa koncepcja koordynacji służby prewencyjnej

Nie bez racji policjanci prewencji przez lata czuli się niedowartościowani i pokrzywdzeni. To przecież oni codziennie użerają się z lumpami i pijanymi awanturnikami, nadstawiają głowy i wysłuchują rynsztokowych epitetów pod swoim adresem. Czy nowe pomysły szefów prewencji coś zmienią?

ARMIA "PREWENCJUSZY"

Służba prewencyjna to najliczniejsza - ponad 60 tys. ludzi - część policyjnej formacji, grupująca m.in. komórki: patrolowo-interwencyjne, ruchu drogowego, dzielnicowych, dyżurnych, wywiadowcze, "konwojówkę" i "sądówkę".

(...)

CZAS NA ZMIANY

- Pora przywrócić należny prewencji priorytet - stwierdził Marek Bieńkowski, komendant główny Policji, na odprawie z zastępcami komendantów wojewódzkich oraz naczelnikami wydziałów prewencji KWP/KSP. - Policjanci tej służby muszą mieć rzetelną motywację do pracy i do rozwoju zawodowego. Trzeba im stworzyć odpowiednie do tego warunki, pamiętając, że skuteczność podejmowanych przedsięwzięć prewencyjnych ma bezpośredni związek z indywidualnym poczuciem bezpieczeństwa. Dlatego sprawą wielkiej wagi, obok konieczności zapewnienia profesjonalnej reakcji na każde przestępstwo lub wykroczenie, jest kreowanie wśród funkcjonariuszy zachowań prospołecznych.

Temu celowi ma służyć nowa koncepcja koordynacji służby prewencyjnej, przygotowana przez reaktywowane Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

(...)

ZINTEGROWANY SYSTEM

Decyzja nr 152 Komendanta Głównego Policji wprowadza do prewencyjnej praktyki nowy oręż: zintegrowany system organizacji służby zewnętrznej.
- Jego istotą - wyjaśnia dyrektor Batkowski - jest skumulowanie policyjnych działań w jednym nadrzędnym celu: skutecznym zapobieganiu wszelkim zagrożeniom.
Osiągnąć go można przez systematyczną wymianę informacji między wydziałami prewencji i kryminalnym, określenie wspólnych działań oraz skoordynowaną realizację zadań zewnętrznych - patrolowych, obchodowych i wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także ukierunkowane na te cele doskonalenie zawodowe. Niezbędna jest bliska współpraca z samorządem lokalnym, strażami gminnymi (miejskimi), społecznością lokalną oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
- W systemie tym szczególnego znaczenia obok właściwej koordynacji działań nabierają odprawy do służby - kontynuuje Batkowski. - Uważamy je za najistotniejszy element przygotowania policjanta do wykonywania zadań. Aby podkreślić ich rangę, należy dążyć do przeprowadzania odpraw przez kadrę kierowniczą średniego szczebla, a nie dyżurnych czy "przypadkowych" policjantów. Mają mieć charakter krótkiego, kompetentnego przekazu konkretnych informacji na temat bieżącej sytuacji oraz precyzyjnego określenia zadań doraźnych. Istotny wydaje się udział w nich przedstawiciela służby kryminalnej. Nie będziemy tolerować przekazywania na odprawach tzw. zadań stałych, opisanych w aktach prawnych. To się po prostu mija z celem.

(...)

- Za najważniejszy miernik efektywności służby zewnętrznej - mówi dyrektor Batkowski - uznaliśmy dynamikę przestępstw ulicznych, czyli tych najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców, to znaczy rozbojów, bójek i pobić, kradzieży, włamań, uszkodzeń mienia oraz niektórych wykroczeń. Im dynamika tych zdarzeń będzie mniejsza, tym więcej plusów za dobrą pracę dla realizujących działania zewnętrzne.

(...)

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. Wojciech Basiński

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.