Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podatek od pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe - cd.

Jacek B., policjant z Białegostoku, może mówić i o pechu, i o szczęściu. Najpierw zapłacił podatek od pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, a później - po odwołaniu się - odzyskał całą kwotę. Nawet z odsetkami karnymi, które izba skarbowa sama sobie naliczyła. Dowodzi to, że praktyka przyjęta przez Ministerstwo Finansów, a w ślad za nim także przez MSWiA, nie jest jedyną obowiązującą. Niestety, droga do wykazania własnej racji może być uciążliwa...

W ostatnim, skierowanym do KGP, piśmie dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich MF (cytowaliśmy je w czerwcowym numerze miesięcznika "Policja 997" - PB5/KD-033-071-1614/04) orzeka, że: W stanie prawnym obowiązującym w latach 1992-1997 pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe udzielona funkcjonariuszom Policji, na podstawie Zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 marca 1993 r. w sprawie określania wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy oraz zasad jej przyznawania i zwracania (Dz. Urz. MSWiA 1993 nr 3, poz. 40 z późn. zm.) - miała charakter zwrotny. Bezzwrotny charakter Świadczenie miało jedynie w odniesieniu do otrzymujących je funkcjonariuszy, których okres służby stałej wynosi co najmniej 10 lat (...).

Po upływie 10 lat "pomoc finansowa" traciła charakter pożyczki (a więc kwoty zwrotnej), a stawała się realnym dochodem policjanta - podlegającym opodatkowaniu. Tyle oficjalna wykładnia...

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, ost. zm. Dz.U. z 2002 r. nr 89, poz. 804) stanowi, że: * Zobowiązanie podatkowe nie powstaje, je- żeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku (art. 68),

* Zobowiązanie podatkowe (istniejące) przedawnia się z upływem lat 5 od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku (art. 70.).

I tu jest pies pogrzebany, gdyż - zależnie od województwa - urzędy skarbowe różnie interpretują wytyczne Ministerstwa Finansów. Część za datę uzyskania przychodu uznaje rok, w którym pożyczka uległa umorzeniu, część - w którym została przyznana. Podobnie wydziały finansów komend wojewódzkich, które od fiskusa otrzymują powiadomienia, że powinny ściągać od funkcjonariuszy korzystających z takiej pomocy mieszkaniowej należny podatek.

- Nawet jeśli płatnik-instytucja odprowadza podatek, bo wykonuje tylko czynności materialno-techniczne, to podatnik -osoba prywatna może odwołać się od decyzji urzędu skarbowego, wykazując nadpłatę podatku - mówi nadkom. Witold Ufnal, radca prawny w Biurze Finansów KGP.

- Żadną miarą nie możemy zobligować komend do zaniechania pobierania podatku. Jak pokazuje jednak praktyka, urzędy skarbowe z reguły przychylają się do odwołań funkcjonariuszy. Zazwyczaj instancja wyższa, czyli dyrektor izby skarbowej, zajmuje stanowisko korzystne dla policjantów. Tylko w niektórych województwach jest inaczej. Wówczas funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dotychczas zapadło kilka wyroków różnych oddziałów NSA - wszystkie były korzystne dla funkcjonariuszy, z wyjątkiem orzeczenia oddziału krakowskiego NSA, który uznał, że policjant powinien zapłacić podatek. Ten właśnie wyrok został wykorzystany przez Ministerstwo Finansów do sformułowania oficjalnej wykładni. Pozostałe uznane zostały za wiążące w konkretnych sprawach, a nie normę powszechnie obowiązującą.

- Takie też stanowisko musiała przyjąć strona służbowa - mówi dyrektor Biura Finansów KGP insp. Zbigniew Fidos.

W praktyce od stanowisk Ministerstwa Finansów oraz Biura Finansów KGP można się skutecznie odwołać, ale droga do tego, niestety, bywa wyboista...

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.