Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Praca w Policji

W tym roku Policja przyjmie w swoje szeregi ponad 4000 osób. Część z nich według nowych zasad doboru. Postawiono na otwartość, jawność i przejrzystość rekrutacji.

Postępowania kwalifikacyjne będą prowadzone tylko i wyłącznie w komendach wojewódzkich i stołecznej. W wydziałach kadr wyodrębnione zostaną zespoły zajmujące się doborem kandydatów. Takie rozwiązanie ułatwi komendantom prowadzenie polityki kadrowej.

CZYTAJ OGŁOSZENIA, PYTAJ FACHOWCÓW

Kwalifikacje rozpoczną się opublikowaniem przez komendanta głównego ogłoszenia (w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej KGP) o wszczęciu doboru do służby. Podane zostaną terminy przyjęć oraz liczba miejsc pracy oczekujących na kandydatów. Na tej podstawie komendanci wojewódzcy i stołeczny opublikują kolejne ogłoszenia o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych - w prasie, na stronach internetowych, w siedzibach komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. Obwieszczone zostaną nazwy jednostek, do których przyjmowani będą kandydaci, wymagania określone w ustawie o Policji, preferencje, w tym dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, wreszcie termin i miejsce składania dokumentów (m.in.: podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy, życiorys, świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

- Dokumenty te ocenią osoby z zespołu zajmującego się doborem, ale tylko i wyłącznie pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w publicznym ogłoszeniu - mówi podinsp. Elżbieta Rusinowicz-Łojewska, naczelnik Wydziału Doboru i Rezerwy Kadrowej z Gabinetu Komendanta Głównego Policji. - W stosunku do osób, które nie złożyły odpowiednich dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone.

Kolejnym etapem będą rozmowy z kandydatami do służby o zasadach postępowania kwalifikacyjnego.

- Rozmowa taka nie będzie dawała możliwości wyeliminowania kandydata - dodaje podinsp. Rusinowicz-Łojewska.

Wszyscy zostaną zarejestrowani w centralnym systemie komputerowym. Od tego momentu kandydat występuje już nie pod swoim nazwiskiem, lecz pod nadanym mu kodem.

GRA O PUNKTY

Testy - z wiedzy ogólnej, sprawnościowy, psychologiczny - oraz wywiad zorganizowany (rozmowa z komisją) to kolejne etapy, które przejdzie osoba ubiegająca się o przyjęcie do Policji.

Test z wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia z zakresu administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, odbędzie się, podobnie jak ocena sprawności fizycznej, w szkołach policyjnych pod kierunkiem kadry pedagogicznej. Test psychologiczny, który określi predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata oraz wywiad zorganizowany - całkowita nowość - przeprowadzone zostaną podobnie jak test psychologiczny w komendach wojewódzkich i stołecznej.

Wywiad w formie rozmowy ma pokazać, czy kandydat potrafi pracować w grupie oraz nawiązywać i podtrzymywać kontakty. Stwarza też szansę na autoprezentację i przedstawienie motywacji do służby w Policji.

Wszystkie wymienione etapy postępowania kwalifikacyjnego będą punktowane. Specjalny zespół, powołany przez komendanta głównego Policji, opracował system określający stopień ważności każdego etapu - i tak mniejszą wagę przypisano testowi sprawności fizycznej i testowi wiedzy ogólnej, natomiast za ważniejsze uznano wywiad zorganizowany i test psychologiczny.

Kandydat może przejść do następnego etapu tylko wtedy, gdy zaliczy poprzedni. Powiadomiony zostanie o liczbie zgromadzonych punktów, poza nim nikt nie będzie miał prawa do uzyskania tych informacji.

Odpowiednie wydziały sprawdzą, czy ubiegający się o pracę może zostać dopuszczony do informacji niejawnych (poświadczenie bezpieczeństwa).

Kandydat, który pozytywnie przejdzie wszystkie etapy doboru i uzyska poświadczenie bezpieczeństwa, na koniec stanie przed komisją lekarską.

LISTA RANKINGOWA

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w komendach wojewódzkich i stołecznej sporządzone zostaną listy osób, które uzyskały niezbędną do podjęcia służby w Policji liczbę punktów. Przyjęci zostaną najlepsi. Pozostali, dla których zabrakło miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie do służby przez 12 miesięcy, jeżeli spełnia wymagania określone w następnych ogłoszeniach. Przeniesieni na listę rankingową kolejnego doboru mogą liczyć, że uzyskana przez nich liczba punktów tym razem wystarczy do zatrudnienia.

GRAŻYNA BARTUSZEK

zdj. Wojciech Basiński

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.