Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Godziny nadliczbowe – rekompensaty

Od 1 stycznia 2024 r. osobom zatrudnionym w służbie cywilnej przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny lub czas wolny. Właśnie weszła w życie zmiana przepisów dotyczących rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych członkom korpusu służby cywilnej.

Zmiana dotyczy osób zatrudnionych w służbie cywilnej, które ustawa definiuje jako:

• pracowników służby cywilnej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);

• urzędników służby cywilnej (osoby zatrudnione na podstawie mianowania);

• członków korpusu służby cywilnej (pracownicy i urzędnicy służby cywilnej, a także osoby zatrudnione na wyższym stanowisku w służbie cywilnej).

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej, co do zasady, nie może przekraczać osiem godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż cztery miesiące. Jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę.

Obowiązujące przepisy ustawy o służbie cywilnej dopuszczają świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez członków korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta. Ustawa określa także rekompensatę za pracę w nadgodzinach:

• pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze;

• urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze.

Zasady rekompensaty po zmianach

Zasady rekompensaty mogą być przyznawane w różnych formach:

• pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych będzie przysługiwał czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie;

• urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej będzie przysługiwał czas wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie; również urzędnik świadczący pracę w innym systemie czasu pracy niż system, w którym praca jest wykonywana wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, za pracę w niedzielę będzie miał prawo do dnia wolnego w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto otrzyma inny dzień wolny albo wynagrodzenie za czas przepracowany w tych dniach;

• osobie zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu, za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego (w porze nocnej, dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy oraz niedzielę i święto albo w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę i święto) będzie możliwość udzielenia czasu wolnego w tym samym wymiarze albo wynagrodzenia.

Aby otrzymać takie wynagrodzenie, członek KSC powinien wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie 14 dni od jego złożenia. Podkreślenia wymaga, że złożenie wniosku za pośrednictwem przełożonego nie powoduje automatycznie przyznania wynagrodzenia. To dyrektor generalny urzędu będzie podejmował decyzję o jego przyznaniu.

Podstawa prawna:

art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.);

• art. 5 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598, z późn. zm.).

oprac. ipk