Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Równe szanse

Już w prawie rzymskim funkcjonowała paremia łacińska: Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt (Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi).

Samo pojęcie „równouprawnienie płci” odnosi się do sytuacji, w których mężczyźni i kobiety mają te same prawa, obowiązki i możliwości we wszystkich warstwach społeczeństwa, a odmienne interesy, potrzeby i priorytety mężczyzn i kobiet są traktowane w ten sam sposób.

Co ważne, równość płci w Policji nie oznacza konieczności zapewniania takich samych proporcji kobiet i mężczyzn, czyli 50/50 na wszystkich szczeblach funkcjonowania instytucji.

– Kluczowym pojęciem w planie jest zasada równości szans i niedyskryminacji, odnosząca się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji. Działania, których realizację zaproponowaliśmy w planie, mają także szansę wpłynąć na wrażliwość i świadomość czasem różnych potrzeb i oczekiwań kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie ich przy podejmowaniu decyzji – mówi Marta Krasuska, przewodnicząca Zespołu do opracowania planu i główny specjalista w Zespole ds. Ochrony Praw Człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji.

Plan zakłada m.in. wprowadzenie zmian w treściach wybranych programów szkoleń i kursów realizowanych w Policji. – W planie główny nacisk został położony na obecność komponentu antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci, w tym języka równościowego. Stąd też wśród zaplanowanych działań znalazło się promowanie niedyskryminującej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – tłumaczy mł. insp. Małgorzata Ratajczyk, pełnomocnik komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. ochrony praw człowieka, która brała udział w pracach zespołu.

Równe szanse to silniejsza instytucja. To zwracanie uwagi na równe traktowanie i ocenianie przez pryzmat kompetencji, umiejętności i wiedzy, a nie z perspektywy płci. – Budowanie postaw i niedyskryminującej komunikacji przez kształtowanie kompetencji miękkich to bez wątpienia proces rozłożony w czasie, dlatego tak ważne jest wdrożenie szkoleń w tym obszarze – mówi mł. insp. Małgorzata Ratajczyk.Członek Zespołu do opracowania planu kom. Łukasz Sowisz, p.o. ekspert Wydziału Kadr Szkoły Policji w Katowicach, podsumowuje ten pierwszy etap wprowadzania planu: – Wszelkie działania na rzecz równości płci w Policji będą miały szanse na realizację pod warunkiem, że całe policyjne środowisko pozna i będzie podzielało tę wartość, jaką jest poszanowanie równości i różnorodności.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

Wdrażany Plan Równości Płci w Policji jest ważnym krokiem w kształtowaniu postaw równościowych i kreowania przyjaznej atmosfery w miejscu pracy i służby. Jest też kolejnym narzędziem wspierającym przeciwdziałanie dyskryminacji. Przełamywanie stereotypów, podnoszenie standardów realizowanej polityki antydyskryminacyjnej czy wdrażanie strategii równych szans to działania, które dzisiaj idą w parze z codzienną służbą i pracą. Czytelne ścieżki awansu, rozwijanie komunikacji równościowej, zapewnianie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym to już nie innowacyjne wyzwania, ale fundamentalne i niezbędne działania w każdej dużej instytucji. Nowoczesna formacja policyjna to nie tylko wyremontowane budynki, nowy i zaawansowany technologicznie sprzęt. Policję tworzą ludzie stanowiący najważniejszą wartość naszej formacji. Miejsce służby lub pracy musi być bezpieczne i przyjazne, bez tzw. szklanych sufitów czy lepkich podłóg, czyli wszelkich stereotypowych barier uniemożliwiających rozwój lub awans. Ze szczególnym zainteresowaniem będę śledził wyniki badań opinii, które zostały przewidziane w planie. Jestem przekonany, że odpowiednie systemowe rozwiązania możemy wypracować, poznając Państwa oczekiwania. Zachęcam zatem wszystkich do aktywnego udziału w przyszłych badaniach i dzielenia się swoimi pomysłami i potrzebami, które będziemy mogli uwzględnić w kolejnych etapach realizacji planu. Chciałbym podkreślić moje pełne wsparcie w realizacji działań służących osiągnięciu celu, który przyświeca realizacji strategicznego planu, czyli włączającego i przyjaznego środowiska służby i pracy.

IPK