Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Odbył się VIII Krajowy Zlot Korespondentów i Kolporterów tygodnika „W Służbie Narodu”, w którym uczestniczyło ponad stu współpracowników milicyjnej gazety. Jej historię oraz obecną sytuację pokrótce omówił redaktor naczelny płk Romuald Łabanow, podkreślając, że pragnieniem całego zespołu redakcyjnego jest, aby „WSN” stało się pismem każdego funkcjonariusza i było zawsze blisko ludzi.

90 LAT TEMU

czerwiec 1933

4 VI – W Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, w samo południe, prezes Rady Ministrów Janusz Jędrzejewicz odczytał protokoły Zgromadzenia Narodowego z 8 i 9 maja 1933 r. stwierdzające ponowny wybór Ignacego Mościckiego na Prezydenta Rzeczypospolitej i złożenie przez niego przysięgi, po czym Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki objął władzę na dalsze siedmiolecie. Po podpisaniu protokołu objęcia władzy prezydent na dziedzińcu zamkowym, w otoczeniu generalicji, przeszedł przed frontem kompanii honorowej 21 p.p.

10 VI – W Skolimowie koło Warszawy odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia „Domu Dzieci”, otworzonego przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna” we wrześniu 1932 r. dla sierot po poległych policjantach. Sobotnią uroczystość zaszczyciła swoją obecnością marszałkowa Aleksandra Piłsudska, niestrudzona bojowniczka i Wielka Opiekunka dzieci, czuła na niedolę sierocą – jak ją określiła prasa. Obecni byli również komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski, minister opieki społecznej gen. Stefan Hubicki, wojewoda warszawski Stanisław Twardo i wielu przedstawicieli środowiska policyjnego Warszawy. Dzieje powstania „Domu Dzieci” przypomniała Jadwiga Maleszewska, małżonka komendanta głównego Policji Państwowej, pełniąca funkcję przewodniczącej zarządu naczelnego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak potrzebnej dla policyjnych sierot placówki.

10 VI – Na podstawie zarządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 maja w Warszawie uroczyście otwarto specjalny kurs dla komendantów posterunków. Otwarcia dokonał naczelnik wydziału V KG PP (Wyszkolenia) insp. Józef Horodyski, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że celem organizatorów jest wyszkolenie jak najlepszych dowódców jednostek terenowych, praktyków na pierwszą linię frontu walki z przestępczością i bandytyzmem. Kurs będzie trwać dwa i pół miesiąca, liczy dwie kompanie po 50 szeregowych pod dowództwem komisarzy Kalinowskiego i Pikory. Delegowani, po jego ukończeniu, powrócą do swych okręgów na stanowiska komendantów posterunków.

22 VI – W święto Bożego Ciała, przed kościołem w miasteczku Grodzisko Dolne (w powiecie łańcuckim, woj. lwowskie) doszło do zbiorowego linczu, którego ofiarami padli dwaj policjanci z miejscowego posterunku, pełniący tam służbę: post. Ignacy Sroka (lat 33) oraz post. Feliks Ścisłowski (lat 26). Zostali zamordowani w bestialski sposób przez tłum podburzonych chłopów, kiedy podejmowali służbową interwencję. Dwa dni wcześniej, we wsi Jasionka (pow. rzeszowski, woj. lwowskie) śmiertelnych obrażeń w starciu z rozjuszonym tłumem doznał st. post. Józef Rejman, funkcjonariusz miejscowej jednostki PP. Ofiarami bandyckiego podziemia padli natomiast trzej inni policjanci: st. post. Edward Copik z Halemby (pow. katowicki) – zamordowany przez bandę przemytników (12 VI); post. Antoni Grzegorczyk z Mołodeczna (woj. wileńskie) – padł od kuli w czasie walki z dywersantami (25 VI) oraz st. post. Leopold Góra z Lipnicy Dolnej (pow. Bochnia) – zastrzelony przez bandytę.

40 LAT TEMU

czerwiec 1983

W Warszawie obradowali uczestnicy pierwszej konferencji sprawozdawczej rad funkcjonariuszy MO, działających w jednostkach centrali MSW. W imieniu zarządu sprawozdanie złożył jego przewodniczący ppłk J. Sołtys. Zarówno w przedstawionej ocenie, jak i w szerokiej dyskusji podkreślano, iż rady w większości jednostek zyskały sobie wysokie uznanie i stały się cennym partnerem dla kierownictw służbowych przy rozwiązywaniu najżywotniejszych dla funkcjonariuszy spraw. W uchwale podjętej na zakończenie konferencji uczestnicy podkreślili szczególną potrzebę wzmożenia wysiłków we wszelkich przejawach i formach działania rad, na rzecz integrowania wszystkich funkcjonariuszy wokół zadań stawianych przed resortem spraw wewnętrznych oraz wspomagania kierownictwa służbowego w celu umocnienia dyscypliny i kultury w czasie wypełniania codziennych zadań służbowych i poza służbą. Zwrócono też uwagę na potrzebę lepszego zaspokajania potrzeb socjalnych, głównie w zakresie rekreacji oraz wyżywienia i zdrowia funkcjonariuszy przez egzekwowanie tego obowiązku przede wszystkim przez służby specjalistyczne.

2–3 VI – W Świdrze koło Otwocka odbył się VIII Krajowy Zlot Korespondentów i Kolporterów tygodnika „W Służbie Narodu”, w którym uczestniczyło ponad stu współpracowników milicyjnej gazety. Jej historię oraz obecną sytuację pokrótce omówił redaktor naczelny płk Romuald Łabanow, podkreślając, że pragnieniem całego zespołu redakcyjnego jest, aby „WSN” stało się pismem każdego funkcjonariusza i było zawsze blisko ludzi. Podziękował też wszystkim współpracownikom za ich trud w tworzeniu coraz lepszej gazety.

16–23 VI – Z drugą wizytą w kraju przebywał papież Jan Paweł II. Ośmiodniowa pielgrzymka była związana z jubileuszem 600-lecia obecności obrazu Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Papież spotkał się z wiernymi w Warszawie (msza na Stadionie Dziesięciolecia), odwiedził Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. Odbył też krótki wypad w Tatry, gdzie w Dolinie Chochołowskiej spotkał się z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Dwukrotnie spotykał się z gen. W. Jaruzelskim: w Belwederze oraz na Wawelu. Na szlaku pielgrzymki witały Jana Pawła II nieprzebrane tłumy rodaków. Nad wzorowym porządkiem czuwali funkcjonariusze MO, za co papież osobiście im podziękował.

20 LAT TEMU

czerwiec 2003

Przez pierwszy czerwcowy tydzień w CSP w Legionowie ponad 40 przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego, Biura Służby Kryminalnej KGP wraz z wykładowcami ze szkół policyjnych uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez dwóch agentów FBI: George’a Stronga i Scotta Vito. Kurs przebiegał pod hasłem „Taktyka i technika przesłuchania” i obejmował trzy bloki zagadnień: przesłuchanie świadka, wykrywanie kłamstwa i przesłuchanie podejrzanego. Szczegółowo m.in. zajmowano się znaczeniem rozmowy w toku śledztwa, strukturą przeprowadzanego wywiadu, mitami dotyczącymi przesłuchania oraz jego rzeczywistą skutecznością. Metoda i treści szkoleniowe zostały wypracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń i praktyki zawodowej amerykańskiej policji oraz współpracujących z nią psychologów i psychiatrów. Z tymi zagadnieniami mieli okazję zapoznać się polscy policjanci wyjeżdżający od kilku lat na staże i szkolenia do Akademii FBI w Quantico.

W Rzeszowie został uruchomiony cyfrowy system łączności policyjnej „Podwan” pozwalający na przesyłanie informacji głosowych oraz szybki dostęp do baz danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), a w nieodległej przyszłości również do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK). Budowa cyfrowej sieci teletransmisyjnej została zainicjowana i sfinansowana przez Biuro Łączności i Informatyki KGP. Inwestycję zaprojektowała i wykonała firma informatyczna NextiraOne z udziałem specjalistów z KWP w Rzeszowie, a także z Wielkiej Brytanii i Kanady.

11 VI – Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych byłego komendanta głównego Policji nadinsp. Zenona Smolarka przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, za podanie nieprawdziwych informacji w artykule „Korupcja w Policji poznańskiej”, który ukazał się w marcu 1994 r. Sąd uznał pozew za zasadny i nakazał przeproszenie poszkodowanego. W uzasadnieniu stwierdził, że autorzy artykułu nie potrafili udowodnić prawdziwości podanych faktów sugerujących korupcyjne zachowania pozywającego.

16–18 VI – Już po raz trzeci w szczycieńskiej WSPol spotkali się przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz kierownictwa KGP z komendantami powiatowymi i miejskimi z całego kraju. Nowym akcentem było zaproszenie do udziału w obradach przedstawicieli władz samorządowych. Nieprzypadkowo, bowiem kwestie ładu, którymi profesjonalnie zajmuje się Policja, leżą na sercu władzom samorządowym. A współpraca z tymi władzami jest oceniana dobrze i bardzo dobrze przez 96 proc. komendantów powiatowych i miejskich w całym kraju. Służbowej naradzie przewodniczył komendant główny Policji, gen. insp. Antoni Kowalczyk, który przedstawił zebranym stan porządku i bezpieczeństwa w kraju, sytuację w Policji oraz kierunki działań formacji na rok bieżący. Aktualne problemy służby kryminalnej omówił nadinsp. Adam Rapacki, zastępca komendanta głównego Policji. (Więcej o współpracy Policji z władzami samorządowymi, czytaj na stronie www.hit.policja.gov.pl).

18 VI – Komendant główny Policji zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia akcji określanej jako „17 x 5”.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.